Rheolwr y Gymraeg / Welsh Language Manager

Food Standards Agency

Apply before 11:55 pm on Sunday 17th October 2021

 

Reference number

152453

Salary

37,350
37,350 (Cenedlaethol) y flwyddyn 40,350 (Llundain) y flwyddyn. 37,350 (National) per annum 40,350 (London) per annum.

Grade

Senior Executive Officer

Contract type

Permanent

Business area

FSA - Wales - Cyfathrebu a Chefnogi Busnes (ASB Cymru) Communication and Business Support (FSA Wales).

Type of role

Communications / Marketing

Working pattern

Flexible working, Full-time, Homeworking, Compressed Hours

Number of posts

1

Location

Gweithio o sawl lleoliad yn unrhyw un o Swyddfeydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) (Caerdydd, Belfast, Birmingham, Llundain neu Gaerefrog), neu gartref yn y Deyrnas Unedig (DU). Dim ond yn y DU y gellir ymgymryd r rl hon ac nid o dramor. Bydd angen teithio i Swyddfa Caerdydd a gweddill y DU yn achlysurol, ac aros dros nos o bosib. Multi-location from one of our FSA Offices (Belfast, Cardiff, Birmingham, London or York), or home based in the UK. Please be aware that this role can only be worked within the UK and not overseas. Travel to the Cardiff Office and the rest of the UK will be required on an occasional basis, possibly with overnight stays.

About the job

Summary

Pwysig: Mae hin ofynnol ir rheiny sy'n dymuno ymgeisio am y swydd hon wneud cais yn Gymraeg. Bydd y cyfweliadau hefyd yn cael eu cynnal yn Gymraeg.

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn adran anweinidogol sydd thros 1300 o aelodau staff, gyda gweledigaeth fawr sbarduno newid yn y system fwyd er mwyn sicrhau bwyd y gallwn ymddiried ynddo. Ein prif nod yw parhau i ddiogelu iechyd y cyhoedd a buddiannau ehangach defnyddwyr y Deyrnas Unedig (DU) mewn perthynas bwyd. Gan ein bod ni bellach wedi ymadael r Undeb Ewropeaidd (UE), mae'r ASB yn wynebu cyfnod sylweddol o newid a gweithgarwch.

Please note that candidates wishing to apply for this post are required to apply in Welsh. The interviews will also be in Welsh.

The FSA is a non-ministerial department of over 1300 people, with a big vision to drive change in the food system so that it delivers food we can trust. Our primary goal is to continue to protect public health and consumers wider interest in food. As we have now exited the EU the FSA faces a significant period of change and activity.

Job description

Mae ein gwaith yn cwmpasu'r DU gyfan ac yn cael ei gynrychioli ledled y wlad. Mae'n gwbl hanfodol ein bod yn ymdrechu i gynrychioli pawb, a sicrhau bod yr wybodaeth yr ydym yn ei rhannu 'r cyhoedd yn hygyrch i bawb.

Bydd Rheolwr y Gymraeg yn arwain y tm sy'n gyfrifol am sicrhau gwasanaeth Cymraeg sy'n gyfartal i'r hyn a geir yn Saesneg ac syn darparu dewis iaith weithredol yng Nghymru. Trwy reoli a goruchwylio Cynllun Iaith Gymraeg yr ASB, cyfieithu, prawfddarllen, a gweithio ar nifer o brosiectau Cymraeg gan gynnwys ymgyrchoedd cyhoeddusrwydd ac ymgysylltu ag ysgolion, rydym nin ceisio sicrhau bod y Gymraeg yn cael ystyriaeth ddyledus ar bob cam o'r broses.

Mae hon yn rl sy'n caniatu i'r ymgeisydd llwyddiannus ddod yn llysgennad hanfodol dros ddwy swyddogaeth bwysig: darparu bwyd diogel ledled y DU, a hyrwyddo'r Gymraeg. Mae cynrychioli gwerth y Gymraeg trwy ddarparu ein gwasanaeth yn effeithlon o fewn yr ASB yn caniatu i ni sicrhau'r gynrychiolaeth orau bosibl i'r iaith.

Wrth weithredu Cynllun Iaith Gymraeg yr ASB byddwch chin ceisio sicrhau ymwybyddiaeth mor eang phosib o'r deunyddiau Cymraeg sydd ar gael ymhlith eich cydweithwyr yn yr ASB a'r cyhoedd.

Our work encompasses the entirety of the UK and is represented across the length and breadth of the nation. It is absolutely imperative that we strive to represent everyone, and to make the information we share with the public accessible to all.

The Welsh Language Manager will lead the team responsible for ensuring a Welsh language service that is equal to its English equivalent and provide an active language choice in Wales. By managing and overseeing the FSAs Welsh Language Scheme, translation, proofreading, and a number of Welsh language projects, including publicity campaigns and school engagement, we seek to ensure that the Welsh language is given due consideration at every step of the process.

This is a role that allows the successful candidate to become a vital ambassador for two important undertakings: the delivery of safe food across the UK, and the championing of the Welsh language. Representing the value of Welsh through the efficient delivery of our service within the FSA allows us to ensure the best representation possible for the language.

In implementing the FSAs Welsh Language Scheme youll seek to ensure as wide an awareness of the Welsh materials on offer both amongst your colleagues in the FSA and the general public.

Responsibilities

Bydd eich gallu i gyflawni yn erbyn amcanion yn gyflym ac yn effeithiol yn allweddol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn gyfathrebwr ac arweinydd cryf, a fydd yn sianelu ei frwdfrydedd yn weithredoedd cadarnhaol.

Mae hon yn rl a fydd yn gweddu i rywun sy'n edrych i gael effaith trwy eu gwaith drwy wella iechyd y genedl ai hymwybyddiaeth o fwyd, a thrwy gynrychioli gwerth a phwysigrwydd y Gymraeg.

Darllenwch y Pecyn ar Gyfer Ymgeiswyr sydd ynghlwm i gael rhagor o fanylion am y rl, ein sefydliad, yr ymgeisydd rydym nin chwilio amdano a'r meini prawf y byddwn ni'n asesu yn eu herbyn yn ystod y broses ddethol. Edrychwn ymlaen at weld eich cais gan ddymuno pob llwyddiant i chi.

Your ability to deliver against objectives quickly and effectively will be key. The successful candidate will also be a strong leader and communicator, who will channel their enthusiasm into positive actions.

This is a role that will suit someone looking to make an impact through their work both in improving the health and food awareness in the nation, and by representing the value and importance of the Welsh language.

Please read the attached Candidate Pack to discover further details about the role, our organisation, who we are looking for and the criteria we will assess against during the selection process. We look forward to receiving your application and wish you every success.

Languages

Sgiliau Cymraeg o'r lefel uchaf mewn perthynas Siarad, Gwrando, Darllen ac Ysgrifennu (gweler y nodiadau disgrifio lefel 5 yn adran matrics sgiliau'r pecyn i ymgeiswyr).

Welsh language skills of the highest level in relation to Speaking, Listening, Reading and Writing (please see level 5 descriptors in the skills matrix section of the candidate pack).

Behaviours

We'll assess you against these behaviours during the selection process:

 • Leadership
 • Communicating and Influencing
 • Managing a Quality Service

Technical skills

We'll assess you against these technical skills during the selection process:

 • Sgiliau Cymraeg o'r lefel uchaf mewn perthynas Siarad, Gwrando, Darllen ac Ysgrifennu. Welsh language skills of the highest level in relation to Speaking, Listening, Reading and Writing (please see level 5 descriptors in the skills matrix Annex A
 • Gwybodaeth drylwyr o'r ddeddfwriaeth sy'n sail i ofynion Cymraeg yr ASB. Thorough knowledge of the legislation underpinning the FSAs Welsh language requirements.
 • Profiad o'r prif offer sydd ar gael i dm cyfieithu a pholisi Cymraeg effeithiol ac effeithlon. Experience of the main tools at the disposal of an effective and efficient Welsh language translation and policy team.

Benefits

Our candidate pack details the benefits that the FSA has to offer. Please also refer to the attached Terms and Conditions statement.

Things you need to know

Security

Successful candidates must pass a disclosure and barring security check.
People working with government assets must complete basic personnel security standard checks.

Selection process details

This vacancy is using Success Profiles, and will assess your Behaviours, Experience and Technical skills.
Mae manylion llawn y broses ddethol i'w gweld yn y pecyn ar gyfer ymgeiswyr sydd ynghlwm. Bydd hyn yn cynnwys llunio rhestr fer yn erbyn y meini prawf hanfodol a dymunol a nodir. Os byddwch yn llwyddo i gyrraedd y rhestr fer, fe'ch gwahoddir i'r cam dethol olaf sy'n cynnwys cyfweliad yn seiliedig ar eich profiad/elfennau technegol/ymddygiadau, a gynhelir drwy gyfrwng y Gymraeg, a phrawf cyfieithu or Saesneg ir Gymraeg heb ei weld ymlaen llaw (bydd manylion y prawf yn cael eu rhannu r ymgeiswyr ar ddyddiad y cyfweliad).

Os daw nifer fawr o geisiadau i law, efallai y byddwn ni'n cynnal sifft gychwynnol ar y prif faen prawf a nodir isod yn unig:

Profiad o ddarparu, rheoli neu oruchwylio gwasanaeth cyfieithu o ansawdd uchel

Mae'r ASB wedi ymrwymo i fod yn gyflogwr cynhwysol gyda gweithlu amrywiol. Rydym nin annog ceisiadau gan bobl o'r amrywiaeth ehangaf bosib o gefndiroedd, diwylliannau a phrofiadau. Gwneir pob penodiad yn l teilyngdod.

Rydym ni'n adolygu'r ffordd y mae talent wedi'i gwasgaru yn rheolaidd er mwyn manteisio i'r eithaf ar ddatblygiad personol a chyflawni cynlluniau busnes.

Mae ein pecyn i ymgeiswyr yn manylu ar y manteision a gynigir gan yr ASB. Cyfeiriwch hefyd at y datganiad telerau ac amodau sydd ynghlwm.

Ni fydd gan unrhyw un syn ymuno r ASB o sefydliad arall fynediad at dalebau gofal plant mwyach. Mae hyn yn cynnwys symud rhwng adrannau'r llywodraeth. Fodd bynnag, efallai y byddwch chin gymwys ar gyfer cynlluniau eraill y llywodraeth, gan gynnwys Gofal Plant Di-dreth.
Gallwch chi ddarllen rhagor am hyn trwy https://www.childcarechoices.gov.uk

Bydd rhestr wrth gefn yn cael ei chadw am hyd at 12 mis, y gellir gwneud penodiad pellach ohoni.

Oherwydd natur y wefan hon, nid ydym nin gallu hysbysebu swyddi yn gwbl ddwyieithog.

Sifft: Wythnos yn dechrau 18 Hydref 2021
Cyfweliadau: Wythnos yn dechrau 08 Tachwedd 2021

Cynhelir cyfweliadau o bell trwy Microsoft Teams.

Gall dyddiad y cyfweliadau newid.

Full details of the selection process are detailed in the attached candidate pack. This will consist of shortlisting against the essential and desirable person specification criteria stated. If successful at shortlisting stage, you will be invited to the final selection stage consisting of an experience/technical/behaviours-based interview, which will be conducted in Welsh, and an unseen English > Welsh Translation test (further details of the test will be advised to short-listed candidates on the interview date).

In the event of receiving a large number of applications an initial sift may take place on just the identified lead criteria indicated below:

Proven experience of providing, managing or overseeing a high quality translation service.

The FSA is committed to being an inclusive employer with a diverse workforce. We encourage applications from people from the widest possible diversity of backgrounds, cultures and experiences. All appointments are made on merit.

We actively review the deployment of talent on a periodic basis in the interests of optimising personal development and the achievement of business plans.

Our candidate pack details the benefits that the FSA has to offer. Please also refer to the attached terms and conditions statement.

Any move to the Food Standards Agency from another employer will mean you can no longer access childcare vouchers. This includes moves between government departments. You may however be eligible for other government schemes, including Tax Free Childcare.
Determine your eligibility at https://www.childcarechoices.gov.uk

A reserve list will be held for a period up to 12 months from which further appointment may be made.

Due to the nature of this platform, we cannot advertise posts fully bilingually.

Sift: W/C 18 October 2021
Interviews: 08 November 2021

Interviews will be held remotely via MS Teams.

Feedback will only be provided if you attend an interview or assessment.

Nationality requirements

This job is broadly open to the following groups:

 • UK nationals
 • nationals of Commonwealth countries who have the right to work in the UK
 • nationals of the Republic of Ireland
 • nationals from the EU, EEA or Switzerland with settled or pre-settled status or who apply for either status by the deadline of the European Union Settlement Scheme (EUSS)
 • relevant EU, EEA, Swiss or Turkish nationals working in the Civil Service
 • relevant EU, EEA, Swiss or Turkish nationals who have built up the right to work in the Civil Service
 • certain family members of the relevant EU, EEA, Swiss or Turkish nationals
Further information on nationality requirements

Working for the Civil Service

The Civil Service Code sets out the standards of behaviour expected of civil servants.

We recruit by merit on the basis of fair and open competition, as outlined in the Civil Service Commission's recruitment principles.
The Civil Service embraces diversity and promotes equal opportunities. As such, we run a Disability Confident Scheme (DCS) for candidates with disabilities who meet the minimum selection criteria.

Apply and further information

Once this job has closed, the job advert will no longer be available. You may want to save a copy for your records.

Contact point for applicants

Job contact :
Name :  Sioned Fidler
Email :  sioned.fidler@food.gov.uk
 
Recruitment team :
Email :  hr.recruitment.campaigns@food.gov.uk

Further information

If you wish to raise a complaint then please email hr.recruitment.campaigns@food.gov.uk in the first instance.

Share this page