Swyddog Gweithredol Gweithrediadaur Adran Gwaith a Phensiynau Anogwr Gwaith sy'n Siarad Cymraeg

Department for Work and Pensions

Closing date: 18 Dec 2017

Reference number

1564564

Salary

24,476 - 26,061

Grade

Executive Officer

Contract type

Permanent

Business area

DWP Operations

Type of role

Operational Delivery

Working pattern

Flexible working, Full-time, Job share, Part-time

Hours

37

Number of posts

50

Location

Cardiff, Wales, CF10 2GS : Bridgend, Wales, CF31 1LL : Maesteg, Wales, CF34 9DF : Porthcawl, Wales, CF36 3BL : Pontypridd, Wales, CF37 4SP : Treorchy, Wales, CF42 6TE : Aberdare, Wales, CF44 7HU : Merthyr Tydfil, Wales, CF47 8AS : Cardiff, Wales, CF5 1WU : Barry, Wales, CF63 4HA : Talbot Green, Wales, CF72 8AL : Bargoed, Wales, CF81 8RD : Caerphilly, Wales, CF83 1UA : Blackwood, Wales, NP12 1YY : Abertillery, Wales, NP13 1YG : Chepstow, Wales, NP16 5UL : Casnewydd, Wales, NP20 1JR : Glyn Ebwy, Wales, NP23 6XG : Caldicot, Wales, NP26 4BR : Pontypool, Wales, NP4 6XQ : Cwmbrân, Wales, NP44 1PL : Abergavenny, Wales, NP7 5EF : Swansea, Wales, SA1 1LS : Llanelli, Wales, SA15 3TN : Carmarthen, Wales, SA31 1QT : Cardigan, Wales, SA43 1EF : Pembroke Dock, Wales, SA72 6EP : Milford Haven, Wales, SA73 3LS : Aberystwyth, Wales, SY23 1LA

About the job

Job description

Maer swydd hon yn agored ar Gam 4 Recriwtio Allanol.

Oes gennych chi angerdd am wasanaeth cyhoeddus? Hoffech chi wneud gwahaniaeth i fywyd rhywun? Os felly, hoffem glywed gennych chi. Maer Adran Gwaith a Phensiynau yn darparu gwasanaethau i 22 miliwn o hawlwyr a chwsmeriaid y flwyddyn. Maer Adran Gwaith a Phensiynau yn gyfrifol am helpu pobl i symud i mewn i gyflogaeth, cefnogi pensiynwyr a diogelu rhai o'r bobl fwyaf bregus yn ein cymdeithas. Rydym yn helpu pobl godi eu hunain allan o dlodi ac i aros allan o dlodi, drwy waith, cynilo a chymorth. Mae hwn yn wasanaeth cyhoeddus pwysig iawn ac mae ein her yn fwy nag erioed. Mae'n rhaid i ni ddod yn Adran ryfeddol ac rydym angen pobl fel chi i'n helpu ni i gyflawni hyn.

Rydym yn chwilio am bobl a all ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol, syn gallu dangos sgiliau cyfathrebu da ac agwedd gadarnhaol i newid, ac yn gallu gweithio o dan bwysau. Mae'n rhaid i chi fod ag ymrwymiad clir, a lle y bo'n bosibl, i ddangos enghreifftiau o ddarparu gwasanaeth effeithiol i gwsmeriaid.

Mae ein swyddi gwag presennol ar gyfer Anogwr Gwaith gyda chyfleoedd wedi'u lleoli mewn Canolfannau Gwaith.


Y rl Anogwr Gwaith:

Maer rl Anogwr Gwaith yn gofyn am ymyrraeth wyneb yn wyneb, yn ddigidol a dros y ffn gyda hawlwyr yn ddyddiol ac fel arfer yn cynnwys:

Cynnig cyngor a chymorth hyblyg, deinamig ac o ansawdd i ategu ymrwymiad personol hawlwyr i weithredoedd chwiliad gwaith au cefnogi i ddatblygu'r sgiliau a'r gweithgareddau sydd eu hangen arnynt i chwilio am waith ac i ddod o hyd i waith mewn amgylchedd digidol.
Adeiladu perthnasau cadarnhaol gyda hawlwyr sy'n annog, cymell a meithrin ymddiriedaeth drwy gydnabod, canmol ac atgyfnerthu ymddygiad cadarnhaol a chwblhau tasgau, annog cyflawni nodau a chyflawniadau mwy ymestynnol yn bellach.
Datblygu gwybodaeth fanwl o'r farchnad lafur lleol ai darpariaeth yn rhagweithiol, drwy gydnabod y rolau sydd gan ein Partneriaid a Chyflogwyr wrth helpu ein cwsmeriaid i gael cyflogaeth.
Hyrwyddo manteision i hawlwyr o gynllunio eu Chwiliad Gwaith neu Weithgareddau Paratoi at Waith eu hunain
Cymryd cyfrifoldeb am lwyth achosion a bennwyd o hawlwyr Credyd Cynhwysol, Lwfans Ceisio Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth a Chymhorthdal Incwm, drwy ddarparu cefnogaeth unigol wedi ei theilwra a pharhad gwasanaeth.
Bod yn atebol ar gyfer y lefel, amlder a dwysedd y cyswllt sydd ganddynt gyda phob hawlydd drwy reoli eu dyddiadur eu hunain
Cyfeirio at gymorth priodol, yn seiliedig ar anghenion yr hawlydd, er mwyn eu symud tuag at ac i mewn i waith a gyrfaoedd.
Gwneud i bob cyswllt gyfrif drwy annog hawlwyr i gymryd cyfrifoldeb am gael eu hunain i mewn i waith, cynnal gwaith a datblygu eu gyrfa.
Darparu gwasanaeth personol i hawlwyr, drwy nodi heriau dychwelyd ir gwaith i'w cefnogi o fewn y fframwaith arweiniad a ddarparwyd.
Adnabod yr ystod o ddarpariaeth sydd ar gael a chyfeirio hawlwyr yn briodol i ddarpariaeth gefnogol berthnasol.
Annog hawlwyr i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i chwilio am waith a chael cyflogaeth gynaliadwy, neu ar gyfer rhai hawlwyr, eu symud yn agosach at waith.
Gwneud penderfyniadau amserol, yn seiliedig ar anghenion yr hawlydd, er mwyn eu cyfeirio at gymorth priodol.
Nodi amheuon amodoldeb, cymryd camau priodol ac amserol, gan ddiweddarur hawlydd drwy gydol y broses.
Casglu gwybodaeth gywir, drwy sicrhau bod tystiolaeth ddogfennol wedi cael ei ddarparu ac annog unigolion i gymryd cyfrifoldeb/rheoli eu gweithgaredd chwiliad gwaith eu hunain.

I fod yn llwyddiannus bydd angen i chi ddangos sgiliau cyfathrebu ardderchog ar draws ystod eang o gwsmeriaid amrywiol, ynghyd 'r gallu i gynorthwyo cwsmeriaid i ddehongli ac i ddeall gwybodaeth gymhleth.

Maen rhaid i chi hefyd fod yn gallu llywio ystod o systemau cyfrifiadurol i weithredu tasgau yn ogystal ag annog eraill i ddefnyddio chwiliad gwaith digidol. Bydd gofyn i chi hefyd ymdrin ag ymholiadau dros y ffn a meddu ar y gallu i reoli sefyllfaoedd anodd.

Bydd angen i chi ymgymryd chymhwyster yn seiliedig ar waith a fydd yn eich cynorthwyo i ddatblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau proffesiynol ar gyfer y rl ymhellach, a datblygiad eich gyrfa yn y dyfodol. Cynhelir y cymwysterau yn ystod oriau gwaith.

Meini Prawf Hanfodol:

Safon dda o lythrennedd a rhifedd yn Gymraeg ac yn Saesneg (Bydd cymorth ychwanegol ar gael os oes angen gwella sgiliau ysgrifenedig Cymraeg)
Y gallu i ddefnyddio gwasanaethau Digidol, llywio ac annog eraill i ddefnyddio dulliau chwiliad gwaith digidol yn hyderus, e.e. gwefannau chwiliad gwaith, e-bost, uwchlwytho dogfennau, cyfryngau cymdeithasol;
Y gallu i gyfathrebu wyneb yn wyneb a dros y ffn yn Gymraeg ac yn Saesneg;
Y gallu i gyfathrebu'n effeithiol gydag ystod eang o bobl/cwsmeriaid;
Y gallu i ddeall gwybodaeth gymhleth a rhoi esboniadau i bobl/cwsmeriaid;
Y gallu i lywio amrywiaeth o systemau cyfrifiadurol;
Y gallu i ymdrin sefyllfaoedd sensitif a heriol gyda phobl/cwsmeriaid

Sgiliau Trosglwyddadwy:

Rydych yn elwa ar rain o swyddi blaenorol, prosiectau, gwaith gwirfoddol, hobau a diddordebau.

A allech chi addasur sgiliau hyn i fod yn Anogwr Gwaith eithriadol? Rhai enghreifftiau isod:

Ydych chin hunanysgogol ac yn gallu ysgogi eraill?
A allwch ddatblygu perthnasau da gydag ystod amrywiol o bobl?
Oes gennych sgiliau annog, cyd-drafod a dylanwadu da?
Oes gennych brofiad hunangyflogedig blaenorol?

Cymwyseddau

Byddwn yn eich asesu yn erbyn y cymwyseddau hyn yn ystod y broses dethol:

Rheoli Gwasanaeth o Ansawdd

Arwain a ChyfathrebuCompetencies

We'll assess you against these competencies during the selection process:

  • Managing a quality service
  • Leading and communicating

Civil Service Competency Framework

Benefits

Pensions

Civil Service pension schemes may be available for successful candidates.

Benefits

Buddion

Pensiynau
Efallai y bydd cynlluniau pensiwn y Gwasanaeth Sifil ar gael i ymgeiswyr llwyddiannus.

Things you need to know

Security

Successful candidates must pass a disclosure and barring security check.
Successful candidates must pass basic security checks.

Nationality statement

Candidates will be subject to UK immigration requirements as well as Civil Service nationality rules.

If you're applying for a role requiring security clearance please be aware that foreign or dual nationality is not an automatic bar. However certain posts may have restrictions which could affect those who do not have sole British nationality or who have personal connections with certain countries outside the UK.

Selection process details

Manylion y broses ddethol:

Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth yn erbyn y canlynol ar eich ffurflen gais:

Rheoli gwasanaeth o ansawdd
Arwain a chyfathrebu

I gwblhaur ddau gymhwysedd bydd angen i chi gyfeirio at y Fframwaith Cymwyseddau sydd wedi ei amgu.

Rhaid ich cymwyseddau cael eu hatodi ich ffurflen gais a chael eu cyflwyno erbyn y dyddiad cau a hysbysebir. Os nad ywn cael ei atodi, ni fydd eich cais yn cael ei ystyried. Rhaid i bob cymhwysedd gael ei ysgrifennun Gymraeg a ddim mwy na 250 o eiriau.

Ar l cyflwyno eich cais, byddwch yn cael gwahoddiad i gwblhau Prawf Dyfarniad y Gwasanaeth Sifil. Cwblhewch y prawf ar-lein cyn gynted phosibl, dyddiad caur prawf yw hanner nos ar 11 Rhagfyr 2017.

Cynhelir y prawf ar-lein a byddwn yn anfon gwahoddiad i chi a darparu cyfarwyddiadau llawn ar sut i gwblhaur prawf, cyfeiriwch at y cyfarwyddyd prawf isod i gael rhagor o arweiniad.

Yna, gall ceisiadau symud ymlaen i sifft cymhwysedd.
Efallai caiff sifft gychwynnol yn seiliedig ar DDAU gymhwysedd ei gynnal os oes nifer fawr o geisiadau yn cael eu cyflwyno.

Os yn llwyddiannus ac yn cael gwahoddiad i gyfweliad, byddai disgwyl ir ymgeiswyr dangos effeithlonrwydd yn erbyn y pedwar cymhwysedd a ddangosir yn y pecyn ymgeisydd.

Rhoddir adborth os ydych yn mynychu cyfweliad neu asesiad yn unig.

Feedback will only be provided if you attend an interview or assessment.

Nationality requirements

Open to UK, Commonwealth and European Economic Area (EEA) and certain non EEA nationals. Further information on whether you are able to apply is available here.

Eligibility

Candidates in their probationary period are not eligible to apply for vacancies within this department.

Working for the Civil Service

The Civil Service Code sets out the standards of behaviour expected of civil servants.

We recruit by merit on the basis of fair and open competition, as outlined in the Civil Service Commission's recruitment principles.
The Civil Service embraces diversity and promotes equality of opportunity. There is a guaranteed interview scheme (GIS) for candidates with disabilities who meet the minimum selection criteria.

Apply and further information

Contact point for applicants

Wendy Church- ebost:wendy.church@dwp.gsi.gov.uk 0114 294 3005

Geraint Davies- ebost:Geraint.davies@dwp.gsi.gov.uk 01443 484716

Cyfarwyddiadaur prawf ar-lein
Cwblhewch y prawf ar-lein cyn gynted phosibl gan y bydd gennych tan hanner nos ar 11 Rhagfyr 2017 i gyflwyno eich cais wedi;i gwblhau. Os byddwch yn methu cwblhaur prawf ar-lein cyn y terfyn amser bydd eich cais yn cael ei dynnun l.


Sift/interview dates and location

Dyddiad a lleoliad y sifft/cyfweliad
Maer dyddiadau sifft rhwng 14/12/2017 a 22/12/2017.

Cynhelir y cyfweliadau rhwng 12/01/2018 a 26/01/2018 mewn amryw o leoliadau ledled Cymru, manylion iw gadarnhau. Gallwn dim ond ystyried eich cais os gallwch fynd i gyfweliad o fewn y dyddiadau uchod.

Cynhelir y cyfweliad yn y Gymraeg.

Os yn llwyddiannus ac yn trosglwyddo o Adran arall or Llywodraeth, efallai bydd gwiriad diogelwch yn cael ei gynnal.

Further information

Gwybodaeth bellach

Bydd y rhai sydd wedi pasior prawf ar-lein gydar sgr angenrheidiol ar sifft cymhwysedd, os yn berthnasol, yn cael eu gwahodd i gyfweliad trwy hysbysiad electronig ich Canolfan Cyfathrebu.

Bydd pob gohebiaeth yn electronig, felly maen hynod bwysig eich bod yn gwirioch Canolfan Cyfathrebun rheolaidd.

Unwaith y cewch eich gwahoddiad i gyfweliad byddwch angen mynd i mewn ir system er mwyn trefnu amser cyfweld i chi eich hunain.

Pwysig: Os cewch wahoddiad i gyfweliad bydd gofyn i chi ddarparu prawf adnabod perthnasol fel y rhestrir yn y ddogfen Gwirio Hunaniaeth atodedig. Os nad ydych yn dod hwn gyda chi, ni fyddwch yn cael eich cyfweld.

Os cewch wahoddiad i gyfweliad, byddwch yn derbyn rhestr o leoliadau lle mae gennym swyddi gwag. Gofynnir i chi dicio pob lleoliad yr hoffech gael eich ystyried ar eu cyfer.

Byddwch yn cael eich rhoi ar restr wrth gefn am 6 mis os ydych yn llwyddiannus ond heb gael cynnig swydd. Efallai bydd y cyfnod hwn yn cael ei estynni am 12 mis. Defnyddir y rhestr wrth gefn i gynnig swyddi gwag yn y dyfodol sydd yn eich lleoliad a ffafrir. Bydd y swyddi pellach hyn yn cael eu cynnig fesul teilyngdod llym.

Efallai y bydd y rhestrau wrth gefn hefyd yn cael eu defnyddio i gynnig swyddi gwag nad ydynt o reidrwydd wedi'u cyfyngu i'r lleoliadau presennol a gynhwysir yn yr hysbyseb. Gallant hefyd ymestyn i Gytundebau Tymor Penodol (FTA) neu swyddi gwag parhaol sy'n codi ar draws y rhwydwaith DWP ehangach - mae rhagor o fanylion am rolau swyddi eraill wedi'u cynnwys yn y pecyn ymgeisydd sydd ynghlwm. Byddai unrhyw gynigion o'r fath yn cael eu gwneud fesul teilyngdod llym i bob ymgeisydd sy'n weddill ar y rhestr wrth gefn. Byddai'r lleoliad a rl y swydd yn cael ei esbonio'n llawn i chi. Ni fyddai gwrthod y cynnig yn newid eich sefyllfa rhestr wrth gefn.

Noder, ar gyfer rhai o'r lleoliadau sydd wedi'u rhestru ar hyn o bryd yn y swydd wag hon, efallai na fyddwn yn gallu cynnig swydd ar unwaith yn seiliedig ar anghenion y busnes ar y pryd.

Paratoi ar gyfer y cyfweliad:
Os yn llwyddiannus ac yn cael gwahoddiad am gyfweliad, bydd yn ofynnol i ymgeiswyr ddangos effeithiolrwydd yn erbyn pedwar cymhwysedd:

Rheoli Gwasanaeth o Ansawdd
Adeiladu Gallu
Arwain a Chyfathrebu, a
Cydweithio a gweithio mewn partneriaeth

Bydd angen i chi ddarparu enghreifftiau ir panel cyfweld o sut rydych wedi dangos pob un o'r cymwyseddau. Er mwyn paratoi ar gyfer y cyfweliad, bydd angen i chi gyfeirio at y llyfryn Fframwaith Cymwyseddau a Gwneud Cais am Swydd a Dewis lleoliadau a ffafrir.

Ar l y cyfweliad:

Pan fydd yr holl gyfweliadau wedi'u cwblhau, bydd yr ymgeiswyr yn cael eu hysbysu o'r canlyniad drwy e-bost.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus y cynigir swydd iddynt yn seiliedig ar eu lleoliadau a ffafrir yn cael gwybod am ddyddiad dechrau, sy'n debygol o fod yn ystod y cyfnod o 19 Mawrth 2018. Bydd y cynigion swydd hyn yn cael eu gwneud fesul teilyngdod llym.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus ni chynigir swydd iddynt yn cael eu rhoi ar y rhestr wrth gefn a fydd yn cael ei gadw am 6 mis. Gall y cyfnod hwn gael ei ymestyn hyd at uchafswm o 12 mis. Bydd y rhestr wrth gefn yn cael ei ddefnyddio i gynnig swyddi gwag syn codi yn y dyfodol yn eich lleoliadau a ffafrir. Bydd y cynigion swydd ychwanegol hyn hefyd yn cael ei wneud mewn trefn teilyngdod llym.

Efallai y bydd y rhestr wrth gefn hefyd yn cael ei ddefnyddio i gynnig swyddi gwag yn y dyfodol nad ydynt yn gyfyngedig o reidrwydd i'r lleoliadau presennol a gynhwysir yn yr hysbyseb. Efallai y byddant hefyd yn ymestyn i swyddi gwag sy'n codi ar draws rhwydwaith yr Adran Gwaith a Phensiynau ehangach o swyddfeydd gan gynnwys Cytundeb Tymor Penodol neu gontractau parhaol mewn swyddi tebyg o fewn Canolfannau Gwasanaeth (timau prosesu a theleffoni), Pensiynau ar Grŵp Cynhaliaeth Plant. Byddai unrhyw gynigion o'r fath yn cael eu gwneud mewn trefn teilyngdod llym i'r holl ymgeiswyr sy'n weddill ar y rhestr wrth gefn. Byddair lleoliad ar swydd yn cael ei hesbonio'n llawn i chi. Ni fyddai gwrthod y cynnig yn newid eich sefyllfa ar y rhestr wrth gefn.


Pethau rydych angen eu gwybod

Diogelwch
Disgwylir i ymgeiswyr llwyddiannus i gael gwiriad DBS.

Rhaid i ymgeiswyr llwyddiannus basio gwiriadau diogelwch sylfaenol.

Datganiad cenedligrwydd
Bydd ymgeiswyr yn destun i ofynion mewnfudor DU yn ogystal gofynion Rheolau Cenedligrwydd y Gwasanaeth Sifil.

Os ydych yn ymgeisio am swydd sy'n gofyn am wiriad diogelwch, dylech fod yn ymwybodol nad yw cenedligrwydd tramor neu ddeuol yn rhwystr awtomatig, ond gall rhai swyddi fod chyfyngiadau a allai effeithio ar bobl nad oes ganddynt genedligrwydd Prydeinig yn unig neu sydd chysylltiadau personol gyda gwledydd y tu allan i'r DU.

Anghenion cenedligrwydd
Yn agored i wladolion y DU, y Gymanwlad ar Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) a gwladolion penodol eraill nad ywn rhan or AEE. Cewch wybodaeth bellach am pun ai allwch chi wneud cais yma.

Gweithio ir Gwasanaeth Sifil
Maer Cod Gwasanaeth Sifil yn gosod y safonau ymddygiad a disgwylir gan weision sifil.

Rydym yn recriwtio drwy deilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel yr amlinellir yn egwyddorion recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil.

Mae'r Gwasanaeth Sifil yn croesawu amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym hefyd yn cynnig cynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr anabl sy'n bodloni ein lleiafswm meini prawf.


Statws neilltuedig
Mae hon yn swydd Nad ywn Neilltuedig ac felly yn agored i Wladolion y DU, y Gymanwlad Brydeinig a gwladolion yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) a rhai penodol nad ydynt yn aelodau o'r AEE.

Gweithio i'r Gwasanaeth Sifil
Mae'r Gwasanaeth Sifil yn croesawu amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Croesewir ceisiadau gan Luoedd Wrth Gefn y DU, wrth i ni ymgeisio at fod yn gyflogwr model o'r rhai sy'n gwasanaethu eu gwlad. Rydym hefyd yn cynnig cynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr anabl sy'n bodloni ein lleiafswm meini prawf. Ni fyddwn yn goddef unrhyw fath o wahaniaethu.

Datganiad y comisiynydd
Mae'r Gwasanaeth Sifil yn recriwtio drwy deilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored fel yr amlinellir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil.

Datganiad oedran gadael ysgol
Bydd ymgeiswyr yn destun i ddeddfwriaeth oedran gadael ysgol y DU.

Gwybodaeth bellach

Mae'r Gwasanaeth Sifil yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn gallu cynnig llawer o gyfleoedd datblygu a dilyniant ar gyfer y rhai sy'n dangos y dalent a'r ymroddiad iawn
Yr wythnos waith llawn amser ar gyfer yr Adran Gwaith a Phensiynau yw 37 awr. Efallai y bydd angen i chi weithio ar unrhyw adeg rhwng 7.45am ac 8pm ar unrhyw ddiwrnod rhwng dydd Llun a dydd Gwener a rhwng 8.45am a 5pm ar ddydd Sadwrn. Cewch rybudd ymlaen llaw och amserlen bersonol.
Maer Adran Gwaith a Phensiynau yn gyflogwr syn gyfeillgar i deuluoedd ac rydym yn ceisio bodlonir ystod ehangaf o batrymau gwaith, gan gynnwys rhan amser a rhannu swydd, ond ni allwn warantu gwneud hynny oherwydd bod rhaid i ni bob amser ystyried ein gallu i gyflawni ein busnes yn lleol.
Darperir dysgu a datblygiad llawn ar gyfer y swydd gan gynnwys Amrywiaeth a Chydraddoldeb. Bydd yr hyfforddiant ac atgyfnerthu cychwynnol yn cymryd hyd at 10 wythnos i'w gwblhau, yn dibynnu ar y swydd, fel arfer ar safler swyddfa.
Bydd yn ofynnol i ymgeiswyr weithio'n llawn amser, dydd Llun i ddydd Gwener, yn ystod y cyfnod hyfforddi ac atgyfnerthu cychwynnol.
Mae swyddir Anogwr Gwaith wediu lleoli yng Nghanolfannau Gwaith a bydd angen cyswllt wyneb yn wyneb gyda hawlwyr.
Mae'r swyddi hyn yn amodol ar gyfnod prawf o 6 mis. Cynhelir gwiriadau diogelwch ar gyfer y swyddi hyn.

Nodwch - Cedwir rhestr wrth gefn am gyfnod o 6 mis y gellir gwneud penodiadau pellach ohoni pryd a phan fydd angen ehangu adnoddaur busnes.

Datganiad cyflwyno
Maen rhaid i ymgeiswyr gwblhau eu cyfnod prawf oni nodir fel arall gan yr adran syn recriwtio. Byddwn ond yn derbyn ceisiadau papur gan y rhai sydd ag anabledd sy'n eu hatal rhag gwneud cais ar-lein. Ar l i chi gyflwyno eich cais, ni ellir ei newid. Ni fyddwn yn derbyn ceisiadau hwyr.

Share this page