Cyfieithydd

HM Revenue and Customs

Apply before 11:55 pm on Wednesday 24th August 2022

 

Details

Reference number

223405

Salary

27,650 - 29,728
Dylai ymgeiswyr sylwi mair cyflog cychwynnol ar gyfer y rhai y cynigir swydd iddynt ywr isafswm cyflog ar gyfer y raddfa hon.

Grade

Executive Officer

Contract type

Permanent

Business area

HMRC - CDIO - Other - CDIO Corfforaethau, Strategaeth a Chynllunio Treth ar gyfer Cwsmeriaid - Uned Gymraeg

Type of role

Digital
Information Technology

Working pattern

Flexible working, Full-time, Job share, Part-time

Number of posts

1

Contents

Canolfan Iaith Gymraeg CThEM, Ystafell B1.22, Ty William Morgan, 6 Sgwr Canolog, Caerdydd, CF10 1EP

Summary

Yn CThEM rydym wedi ymrwymo i greu lle gwych i weithio in holl gyflogeion; amgylchedd cynhwysol a pharchus syn adlewyrchu amrywiaeth y gymdeithas rydym yn ei gwasanaethu.

Rydym eisiau helpu pawb syn dewis gweithio i ni i gyflawni eu holl botensial, ac rydym yn cynnig amrywiaeth o batrymau gwaith hyblyg yn ogystal chymorth er mwyn i chi gael gyrfa syn rhoi boddhad i chi yn CThEM.

Mae safbwyntiau a phrofiadau amrywiol yn hanfodol in llwyddiant ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir sydd r profiad ar sgiliau sydd eu hangen i gyflawnir rl hon.

Maer Uned Gymraeg yn rhan o adran ehangach y Prif Swyddog Gwybodaeth a Gwasanaethau Digidol syn gweithio, ar hyn o bryd, tuag at y gweddnewid digidol mwyaf yn hanes y llywodraeth. Dyna pam mae hin amser gwych i ymuno CThEM.

Yr hyn syn ein gwneud yn wahanol i bawb arall yw ein hymroddiad i roi gwasanaeth or radd flaenaf, yn ogystal ag ymgysylltu n gweithlu ai wella ar hyd y ffordd. Byddwch yn cael hyfforddiant llawn, a byddwn yn eich cynorthwyo ar hyd llwybr eich gyrfa yn y Gwasanaeth Sifil.

Job description

Rydym am recriwtio unigolyn brwdfrydig a chryf ei gymhelliad i ymuno r Uned Gymraeg yng Nghaerdydd. Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod yn rhan o dm croesawgar, ac i ddefnyddioch sgiliau ach profiad presennol i arwain wrth gynhyrchu cyfieithiadau or radd flaenaf ac wrth ddatblygu gwasanaethau Cymraeg i CThEM.

The Role

Mae dyletswyddaur rl yn cynnwys defnyddio pecynnau meddalwedd modern i gyfieithu dogfennau amrywiol mewn sawl fformat electronig gwahanol, yn ogystal thrafod terminoleg ac arddull ysgrifennu newydd a phenderfynu arnyn nhw. Bydd cyfleoedd rheolaidd hefyd i gymryd rhan mewn nifer o brosiectau cyfieithu gwahanol. Bydd hyn yn ehanguch profiad o reoli cwsmeriaid ar hyn y maent yn galw amdano, yn gloywich sgiliau mewn perthynas meddalwedd cyfieithu a therminoleg cyfieithu, ac yn egluro sut rydym yn darparu ein gwasanaethau Cymraeg. Byddwch yn dilyn rhaglen hyfforddi gynhwysfawr, strwythuredig, a fydd yn eich helpu i ddatblygu ystod or sgiliau hyn.

I helpu gyda hyn, bydd angen i chi feddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol, gallu cynhyrchu cyfieithiadau or radd flaenaf, a bod yn flaengar gan ddangos agwedd bositif a pharodrwydd i ddysgu.

Responsibilities

Bydd y rhain yn cynnwys y canlynol:

Cyfieithu deunydd CThEM mewn modd sy'n bodloni safonau o'r radd flaenaf a dyddiadau cau y cytunir arnynt gan gynnwys gohebiaeth, ffurflenni, taflenni, cynnwys ar y we a gwasanaethau ar-lein, yn ogystal gwybodaeth i weinidogion..
Prawf-ddarllen cyfieithiadau cydweithwyr, a rhai eich hun, yn brydlon - gan bob amser ystyried yr holl ddyddiadau cau.
Gwneud defnydd llawn a phriodol on meddalwedd cof cyfieithu - Trados - gan sicrhau ei bod yn cael ei llenwi chyfieithiadau o safon (byddwch yn cael hyfforddiant).
Cynorthwyo wrth ymchwilio i derminoleg a ddefnyddir mewn ystod eang o bynciau ai hamgyffred, gan ddiweddaru a gwella eich gwybodaeth ieithyddol a thechnegol yn l y gofyn.
Chwilio am gyfleoedd i roir gwasanaeth gorau posibl in cwsmeriaid, ar Adran, drwy fod yn hyblyg wrth ymdrin blaenoriaethau gwaith newydd a newidiol, a thrwy gynhyrchu cyfieithiadau yn y ffordd fwyaf cost-effeithiol.
Ymdrechu i wella safon ein gwasanaethau - gan ddilyn yr egwyddor o ystyried y cwsmer yn gyntaf ar bob achlysur - a gan bwysleisio pwysigrwydd profiad y cwsmer wrth ddefnyddio gwasanaethau Cymraeg CThEM.

Meini Prawf Hanfodol

Bydd gennych:

Sgiliau iaith rhagorol (Cymraeg a Saesneg).
Gradd yn y Gymraeg neu gymhwyster Cymraeg cyfatebol neu brofiad o gyfieithu ir Gymraeg.

Dylech hefyd fod gwybodaeth gadarn a phrofiad or canlynol:

Prosesau, meddalwedd ac adnoddau cyfieithu Cymraeg (ar bapur ac ar-lein).
Blaenoriaethu llwythi gwaith a chyfathrebun effeithiol.
Gofynion cwsmeriaid Cymraeg eu hiaith.

Meini Prawf Dymunol

Bod yn aelod o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru (Saesneg ir Gymraeg).
Gwybodaeth gadarn am y gwahanol fformatau y mae angen cyfieithiadau Cymraeg (e.e. Word, Excel, PDF, HTML, ac ati).

Languages

Maen rhaid ir ymgeisydd llwyddiannus fod yn ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg).

Behaviours

We'll assess you against these behaviours during the selection process:

 • Communicating and Influencing
 • Managing a Quality Service
 • Delivering at Pace
Dysgu a datblygu wediu teilwra ich rl
Amgylchedd syn cynnig opsiynau gweithio hyblyg
Diwylliant syn annog cynhwysiant ac amrywiaeth
Pensiwn y Gwasanaeth Sifil

Security

Successful candidates must pass a disclosure and barring security check.
People working with government assets must complete basic personnel security standard checks.

Selection process details

This vacancy is using Success Profiles, and will assess your Behaviours and Experience.
Byddwn yn eich asesu yn erbyn yr ymddygiadau hyn yn ystod y Sifft a'r Cyfweliad, syn rhan o'r broses ddethol:

Cyfathrebu a Dylanwadu
Rheoli Gwasanaeth Safonol
Cyflawnin Brydlon

Fel rhan or broses ymgeisio, gofynnir i chi gyflwyno CV syn amlinelluch cofnod gwaith, eich cymwysterau, eich sgiliau ach profiad syn berthnasol ir swydd. Ar gyfer eich cofnod gwaith, dylech grynhoi mewn tua 100 o eiriau beth oedd dyletswyddau pob rl.

Mae hefyd angen Datganiad Personol (hyd at 1,000 o eiriau) syn amlinelluch cymwysterau, eich sgiliau ac unrhyw brofiad sydd gennych o fod yn gyfieithydd. Dylair wybodaeth hon hefyd ddangos sut rydych yn bodlonir cyfrifoldebau ar meini prawf hanfodol/dymunol a nodir yn yr hysbyseb swydd.

Maen rhaid i chi gyflwyno'r ffurflen gais yn Gymraeg..

Bydd y cyfweliad yn ystyried y dystiolaeth a gyflwynwyd gennych am yr Ymddygiadau perthnasol.

Wrth baratoi i wneud cais, ac (os cewch le ar y rhestr fer) i ddod i gael cyfweliad, dylech fod yn ymwybodol or canlynol:

- cynhelir prawf ysgrifenedig i arsylwi ar eich sgiliau cyfieithu Cymraeg yn syth ar l y cyfweliad.
- cynhelir y cyfweliad drwy gyfrwng y Gymraeg ar Saesneg, a bydd yn canolbwyntio ar y meini prawf hanfodol, y sgiliau ar wybodaeth syn ofynnol ar gyfer y rl hon.

Cymerwch ofal ychwanegol i dicior blychau cywir yn adrannau cymhwystrach ffurflen gais. Rydym yn deall bod camgymeriadaun gallu digwydd weithiau ond, os byddwch yn cysylltu nin hwyrach na dau ddiwrnod gwaith (Llun-Gwener) cyn ir swydd wag gau, ni fyddwn yn gallu ailagor eich cais ar eich rhan. Y cyfeiriad e-bost yw: hmrcrecruitment.grs@cabinetoffice.gov.uk. Defnyddiwch y llinell pwnc i gynnwys y geiriau priodol e.e. Ail-agorwch fy nghais - 223405 a dyddiad caur swydd wag 24th August 2022.

Diweddariad Diogelwch

Os ydych yn llwyddiannus ach bod yn trosglwyddo o un o adrannau eraill y llywodraeth, byddwn yn gwirio pwy ydych, beth ywch cenedligrwydd ach statws mewnfudo (gan gynnwys yr hawl i weithio yn y DU), a byddwn yn cynnal gwiriad troseddol cyn cadarnhauch penodiad.

Maen rhaid i ymgeiswyr llwyddiannus basio gwiriad diogelwch gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Sylwer mae gan CThEM eithriad o dan Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974, syn ein galluogi i wneud ymholiadau am euogfarnau heb eu darfod yn ogystal rhai sydd wediu darfod.

Er mwyn prosesu ceisiadaun ddi-oed, byddwn yn anfon ffurflenni Gwirio Cofnod Troseddol at y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar eich rhan. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod, o dan amgylchiadau eithriadol, y bydd rhai ymgeiswyr yn dymuno anfon eu ffurflenni wediu llenwi yn uniongyrchol at y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Os byddwch yn gwneud hyn, rhowch wybod i Wasanaeth Recriwtior Llywodraeth am eich bwriad drwy e-bostio Pre-EmploymentChecks.grs@cabinetoffice.gov.uk, gan nodi cyfeirnod y swydd yn y llinell pwnc.

Bydd ymgeiswyr syn llwyddiannus yn y cyfweliad, fel rhan or camau sgrinio cyn cyflogi, yn destun gwiriad ar y Gronfa Ddata Fewnol ar Dwyll (IFD). Bydd y gwiriad hwn yn rhoi gwybodaeth am gyflogeion sydd wedi cael eu diswyddo am droseddau syn ymwneud thwyll neu anonestrwydd. Maer gwiriad hwn hefyd yn berthnasol i gyflogeion syn ymddiswyddo neu sydd fel arall yn gadael cyn cael eu diswyddo am dwyll neu anonestrwydd pe bai eu cyflogaeth wedi parhau. Gwrthodir cyflogaeth i unrhyw ymgeisydd y ceir manylion amdano ar y Gronfa Ddata Fewnol ar Dwyll (IFD).

Nid yw ymgeisydd yn gymwys i wneud cais am rl yn y Gwasanaeth Sifil os gwneir y cais o fewn cyfnod o 5 mlynedd yn dilyn diswyddiad am gyflawni twyll mewnol yn erbyn y llywodraeth.

Trawsnewid CThEM

Ar hyn o bryd, mae Cyllid a Thollau EM ar ganol rhaglen drawsnewid gyffrous, deng mlynedd o hyd, i greu awdurdod treth syn addas ar
gyfer y dyfodol. Fel rhan o hyn, rydym wedi ymrwymo i ddarparu swyddi o safon ac i roi gweithleoedd gwych in cyflogeion, ni waeth ym mha leoliad y maent yn gweithio.

Mae Cyllid a Thollau EM wedi gwneud cynnydd sylweddol gydai gynlluniau i leoli ei staff mewn 13 swyddfa fawr, fodern, hyblyg, gyda seilwaith digidol cyflym syn cynnal gwasanaeth i gwsmeriaid a gweithgaredd cydymffurfio gwell. Bydd y gweithleoedd cydweithredol hyn yn galluogi gweithion gallach ac yn sicrhau cyfleusterau hyfforddi a datblygu gwych, gan ddarparu ar gyfer rhannu arbenigedd, hyfforddiant lleol a dyrchafiadau, a byddant yn cynnig cyfleoedd parhaus, gwych i ddatblygu gyrfa.

Bydd y swyddfeydd hyn mewn lleoliadau canolog, yn agos at gysylltiadau trafnidiaeth hygyrch, yn y trefi ar dinasoedd canlynol: Caerdydd, Belfast, Birmingham, Bryste, Caeredin, Croydon, Glasgow, Leeds, Lerpwl, Manceinion, Newcastle, Nottingham a Stratford. Yn ogystal, bydd nifer fach o safleoedd arbenigol, lle na ellir gwneud y gwaith yn unman arall, yn Gartcosh (ger Glasgow), Telford, Ipswich, Worthing a Dover, ynghyd n pencadlys yng nghanol Llundain. Ar ben hynny, mae gan ein gwasanaeth iaith Gymraeg staff ym Mhorthmadog, yn ogystal ag yng Nghaerdydd.

Rydym yn rhoi gwybod i chi am ein cynlluniau yn y dyfodol oherwydd os cewch eich recriwtio i weithio mewn swyddfa nad ywn un or rhain, disgwylir i chi yn amodol ar bolisau perthnasol Cyllid a Thollau EM symud i un or lleoliadau hyn yn y dyfodol. Mewn rhai achosion, bydd hyn drwy un on naw safle trosiannol. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch deiliad y swydd wag.

Telerau ac Amodau

Rydym wir yn gobeithio y byddwch yn penderfynu gwneud cais am y swydd hon. Os byddwch yn llwyddiannus, mae angen i chi wybod bod aelodau o undebau llafur cydnabyddedig (ARC a PCS) wedi pleidleisio, ym mis Chwefror 2021, i gymeradwyo cynnig i ddiwygio cyflogau a chontractau. Mae hyn yn golygu y bydd CThEM yn mabwysiadu telerau ac amodau newydd ar gyfer pob cyflogai fel rhan o gytundeb cyflog a chynnig contract amlflwyddyn. Y cyfnod ar gyfer y cytundeb cyflog yw 1 Mehefin 2020 31 Mai 2023 ac mae newidiadau i delerau ac amodau yn digwydd o 1 Mehefin 2021 ymlaen. Bydd y telerau hyn yn berthnasol i gydweithwyr sydd eisoes yn gweithio i CThEM ac, os byddwch yn ymuno ni, byddant yn berthnasol i chi hefyd. Rydym wedi llunio crynodeb or prif newidiadau a fydd yn cael eu gwneud ac mae hwn ynghlwm wrth yr hysbyseb swydd.

Cyflog

Os ydych yn gweithio i adran arall or llywodraeth ar hyn o bryd, ach bod am ystyried yr effaith ar eich cyflog wrth ymuno CThEM, mae rhagor o wybodaeth iw chael yn y ddogfen sydd ynghlwm Cyflog wrth drosglwyddo o un o Adrannau eraill y Llywodraeth. (Sylwer gellid hefyd galwr ddogfen atodedig yn Telerau ac Amodau a Chyflog cyfunol un o Adrannau eraill y Llywodraeth.)
Mae disgwyl i newydd-ddyfodiaid ymuno ar isafswm y band cyflog.

Gwybodaeth bellach

Er mwyn ymgymryd swyddi gyda CThEM syn galw am ddelio chwsmeriaid, bydd yn rhaid i chi fod r gallu i sgwrsion rhwydd ag aelodau or cyhoedd a rhoi cyngor ar lafar drwy ddefnyddio Cymraeg a/neu Saesneg cywir, yn l yr angen. Os yw hwn yn un or gofynion hanfodol, caiff ei brofi fel rhan or broses ddethol.

Gellir cadw rhestr wrth gefn am gyfnod o 12 mis, a gellir defnyddior rhestr honno i benodi rhagor o ymgeiswyr.
Ar l y cyfweliad, bydd un rhestr deilyngdod yn cael ei chreu a dim ond ar gyfer swyddi mewn lleoliadau yr ydych wedi mynegi dewis ar eu cyfer y byddwch yn cael eich ystyried. Gwneir penodiadau mewn trefn syn glynun gadarn wrth y rhestr deilyngdod yn unol r nifer penodol o swyddi ym mhob lleoliad.

Bydd symud i CThEM o gyflogwr arall yn golygu na fyddwch yn gallu cael talebau gofal plant mwyach. Mae hyn yn cynnwys symud rhwng adrannau or llywodraeth. Fodd bynnag, maen bosibl y byddwch yn gymwys ar gyfer cynlluniau eraill y llywodraeth, gan gynnwys Gofal Plant syn Rhydd o Dreth. Gwiriwch a ydych yn gymwys fan hyn

Mae CThEM yn croesawu ceisiadau gan bobl sydd angen trefniadau gwaith mwy hyblyg, a bydd yn cytuno ar geisiadau or fath lle bo hynnyn bosibl, gan ystyried ein hanghenion gweithredol yn ogystal ag anghenion ein cwsmeriaid. Ni allwn roi sicrwydd y bydd modd bodloni pob cais i weithion hyblyg, gan y bydd hynnyn amodol ar allur busnes ar y pryd. Dylech gyflwyno unrhyw gais am drefniadau gwaith

mwy hyblyg cyn i chi dderbyn y cynnig amodol.

Os ydych yn cael anawsterau o ran hygyrchedd gydag unrhyw atodiad sydd ynghlwm wrth yr hysbyseb hon, cysylltwch r cyfeiriad e-bost yn yr adran Pwynt cyswllt ar gyfer ymgeiswyr.
Gall y swydd hon fod yn addas ar gyfer cyflogeion presennol Cyllid a Thollau EM, a rhai newydd, syn weithwyr cartref contractiol. Bydd yn rhaid mynychur swyddfa pan fydd anghenion y busnes yn galw am hynny. Felly, dylech ystyried lleoliadaur swyddfeydd a hysbysebir ar gyfer y swydd hon wrth gyflwyno cais, a dim ond dewis lleoliadau or adran dewisiadau o ran lleoliad y gallwch deithio iddynt.

Addasiadau rhesymol

Rydym am sicrhau nad oes unrhyw un yn cael ei roi o dan anfantais yn ystod ein proses recriwtio oherwydd anabledd, cyflwr neu nam. Ich cynorthwyo gyda hyn, byddwn yn lleihau neun tynnu unrhyw rwystrau lle bo hynnyn bosibl ac yn rhoi cymorth ychwanegol lle bo hynnyn briodol. Gweler ein llyfryn Rhoi sylw i anabledd: Sut y gallwn roi cymorth i chi yn ystod ein proses ddethol am ragor o fanylion.

Os oes angen gwneud newidiadau er mwyn i chi allu gwneud eich cais, dylech wneud y canlynol:

Cysylltu Gwasanaeth Recriwtior Llywodraeth yn hmrcrecruitment.grs@cabinetoffice.gov.uk cyn gynted phosibl cyn y dyddiad cau i drafod eich anghenion.
Llenwir adran Cymorth sydd ei angen ar dudalen Gofynion Ychwanegol eich ffurflen gais, er mwyn rhoi gwybod i ni pa newidiadau neu help y gallai fod eu hangen arnoch yn nes ymlaen yn y broses recriwtio. Er enghraifft, efallai y bydd angen mynediad ar gyfer cadair olwyn arnoch yn y cyfweliad neu, os ydych yn fyddar, weithiwr proffesiynol gwasanaeth iaith.

Rhoddir adborth dim ond os byddwch yn dod i gael cyfweliad neu asesiad.

Feedback will only be provided if you attend an interview or assessment.

Nationality requirements

This job is broadly open to the following groups:

 • UK nationals
 • nationals of Commonwealth countries who have the right to work in the UK
 • nationals of the Republic of Ireland
 • nationals from the EU, EEA or Switzerland with settled or pre-settled status or who apply for either status by the deadline of the European Union Settlement Scheme (EUSS)
 • relevant EU, EEA, Swiss or Turkish nationals working in the Civil Service
 • relevant EU, EEA, Swiss or Turkish nationals who have built up the right to work in the Civil Service
 • certain family members of the relevant EU, EEA, Swiss or Turkish nationals
Further information on nationality requirements

Working for the Civil Service

The Civil Service Code sets out the standards of behaviour expected of civil servants.

We recruit by merit on the basis of fair and open competition, as outlined in the Civil Service Commission's recruitment principles.
The Civil Service embraces diversity and promotes equal opportunities. As such, we run a Disability Confident Scheme (DCS) for candidates with disabilities who meet the minimum selection criteria.
The Civil Service also offers a Redeployment Interview Scheme to civil servants who are at risk of redundancy, and who meet the minimum requirements for the advertised vacancy.
This vacancy is part of the Great Place to Work for Veterans initiative.
Once this job has closed, the job advert will no longer be available. You may want to save a copy for your records.

Contact point for applicants

Job contact :

 • Name : Hollie Evans
 • Email : hollie.evans@hmrc.gov.uk
 • Telephone : 03000 599538

Recruitment team :

 • Email : hmrcrecruitment.grs@cabinetoffice.gov.uk

Further information

Appointment to the Civil Service is governed by the Civil Service Commissions Recruitment Principles. You have the right to complain if you feel a department has breached the requirement of the Recruitment Principles. In the first instance, you should raise the matter directly with the department concerned. If you are not satisfied with the response, you may bring your complaint to the Commission. For further information on bringing a complaint to the Civil Service Commission please visit their web pages: http://civilservicecommission.independent.gov.uk/civil-service-recruitment/complaints/

Share this page