Communications Manager / Rheolwr Cyfathrebu

Food Standards Agency

Apply before 11:55 pm on Sunday 17th October 2021

 

Reference number

155663

Salary

30,350
30,350 (National) per annum 32,350 (London) per annum 30,350 (Cenedlaethol) y flwyddyn 32,350 (Llundain) y flwyddyn

Grade

Higher Executive Officer

Contract type

Permanent

Business area

FSA - Wales - Communications, Cyfathrebu

Type of role

Communications / Marketing

Working pattern

Flexible working, Full-time, Homeworking, Compressed Hours

Number of posts

1

Location

Multi-location from one of our FSA Offices (Belfast, Cardiff, Birmingham, London or York), or home based in the UK. Please be aware that this role can only be worked within the UK and not overseas. Travel across the UK will be required on an occasional basis, possibly with overnight stays. Gweithio o sawl lleoliad yn unrhyw un o Swyddfeydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) (Caerdydd, Belfast, Birmingham, Llundain neu Gaerefrog), neu gartref yn y Deyrnas Unedig (DU). Dim ond yn y DU y gellir ymgymryd r rl hon ac nid o dramor. Bydd angen teithio ledled y DU ar adegau, ac aros dros nos o bosib.

About the job

Summary

The FSA is a non-ministerial department of over 1300 people, with a big vision to drive change in the food system so that it delivers food we can trust. Our primary goal is to continue to protect public health and consumers wider interest in food. As we have now exited the EU the FSA faces a significant period of change and activity.

As the public-facing representatives of the Agencys work in Wales, the Communications Team shapes the public understanding of the FSAs work, and fuels important conversations around food safety.

The FSA has an exciting opportunity for a Communications Manager who can help to protect public health, working with their colleagues to ensure the Agency delivers informative, helpful and accessible messaging to consumers and businesses across Wales.

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn adran anweinidogol sydd thros 1300 o aelodau staff, gyda gweledigaeth fawr sbarduno newid yn y system fwyd er mwyn sicrhau bwyd y gallwn ymddiried ynddo. Ein prif nod yw parhau i ddiogelu iechyd y cyhoedd a buddiannau ehangach defnyddwyr y Deyrnas Unedig (DU) mewn perthynas bwyd. Gan ein bod ni bellach wedi ymadael r Undeb Ewropeaidd (UE), mae'r ASB yn wynebu cyfnod sylweddol o newid a gweithgarwch.

Fel wyneb cyhoeddus yr Asiantaeth yng Nghymru, mae'r Tm Cyfathrebu yn siapio dealltwriaeth y cyhoedd o waith yr ASB, ac yn annog sgyrsiau pwysig o ran diogelwch bwyd.

Maer ASB yn cynnig cyfle cyffrous i Reolwr Cyfathrebu a fydd yn helpu i ddiogelu iechyd y cyhoedd, gan weithio gyda chydweithwyr i sicrhau bod yr Asiantaeth yn rhannu negeseuon addysgiadol, defnyddiol a hygyrch i ddefnyddwyr a busnesau ledled Cymru.

Job description

Delivering both proactive and reactive media relations in Wales, the post holders work will help to maintain consistent messaging, building strong working relationships with a network of journalists, partners and other influencers to enable the Agency to reach as wide an audience as possible.

To this end, the successful candidate will work to create content across the Wales focused areas of the FSAs website and social media channels, and work alongside our Digital Team to ensure that all published content meets our content style guide as well as our accessibility standards.

As the FSA works across three nations, the post holder will also work collaboratively to ensure that national priorities and activities are aligned and delivered effectively in Wales. The successful candidate will have a demonstrable knowledge of the local media and political landscape to be able to support these areas.

Candidates should be capable of delivering high quality work and making effective decisions in a fast-paced environment. If you are excited by the opportunity to make a tangible impact in the health and food safety of Wales, be sure to apply for this exciting role.

Gan gynnal cysylltiadau rhagweithiol ac adweithiol gydar cyfryngau yng Nghymru, bydd gwaith yr ymgeisydd llwyddiannus yn helpu i gynnal negeseuon cyson, gan feithrin perthnasoedd gwaith cryf rhwydwaith o newyddiadurwyr, partneriaid a dylanwadwyr eraill i alluogi'r Asiantaeth i gyrraedd cynulleidfa mor eang phosibl.

I'r perwyl hwn, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn creu cynnwys ar draws meysydd syn berthnasol i Gymru ar wefan a sianeli cyfryngau cymdeithasu yr ASB, ac yn gweithio ochr yn ochr 'n Tm Digidol i sicrhau bod yr holl gynnwys cyhoeddedig yn bodloni'n canllaw arddull cynnwys yn ogystal 'n safonau hygyrchedd.

Wrth i'r ASB weithio ar draws y tair gwlad, bydd deiliad y swydd hefyd yn gweithio ar y cyd i sicrhau bod blaenoriaethau a gweithgareddau cenedlaethol yn cael eu halinio a'u cyflawni'n effeithiol yng Nghymru. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus wybodaeth amlwg o'r cyfryngau lleol a'r dirwedd wleidyddol i allu cefnogi'r meysydd hyn.

Dylai ymgeiswyr allu cyflawni gwaith o ansawdd uchel a gwneud penderfyniadau effeithiol mewn amgylchedd cyflym. Os ywr cyfle hwn i gael effaith go iawn ar iechyd a diogelwch bwyd Cymru yn apelio atoch chi, gwnewch yn si?r eich bod yn gwneud cais am y rl gyffrous hon.

Responsibilities

Please read the attached Candidate Pack to discover further details about the role, our organisation, who we are looking for and the criteria we will assess against during the selection process. We look forward to receiving your application and wish you every success.

Darllenwch y Pecyn ar Gyfer Ymgeiswyr sydd ynghlwm i gael rhagor o fanylion am y rl, ein sefydliad, yr ymgeisydd rydym nin chwilio amdano a'r meini prawf y byddwn ni'n asesu yn eu herbyn yn ystod y broses ddethol. Edrychwn ymlaen at weld eich cais gan ddymuno pob llwyddiant i chi.

Languages

Welsh

Behaviours

We'll assess you against these behaviours during the selection process:

 • Communicating and Influencing
 • Working Together
 • Managing a Quality Service
 • Delivering at Pace

Benefits

Our candidate pack details the benefits that the FSA has to offer. Please also refer to the attached Terms and Conditions statement.

Things you need to know

Security

Successful candidates must pass a disclosure and barring security check.
People working with government assets must complete basic personnel security standard checks.

Selection process details

This vacancy is using Success Profiles, and will assess your Behaviours and Experience.
Full details of the selection process are detailed in the attached candidate pack. This will consist of shortlisting against the essential and desirable person specification criteria stated. If successful at shortlisting stage, you will be invited to the final selection stage consisting of an experience/technical/behaviours-based interview and an unseen Welsh verbal exercise.

In the event of receiving a large number of applications an initial sift may take place on just the identified lead criterias indicated below:
(Lead Criteria 1) Experience of working with the media in Wales.

(Lead Criteria 2) The ability to speak Welsh fluently and confidently around everyday subjects; follow most conversations or discussions, even on topics youre not familiar with; understand most correspondence and scan through long texts to find details.

The FSA is committed to being an inclusive employer with a diverse workforce. We encourage applications from people from the widest possible diversity of backgrounds, cultures and experiences. All appointments are made on merit.

We actively review the deployment of talent on a periodic basis in the interests of optimising personal development and the achievement of business plans.

Our candidate pack details the benefits that the FSA has to offer. Please also refer to the attached terms and conditions statement.

A reserve list will be held for a period up to 12 months from which further appointment may be made.

Due to the nature of this platform, we cannot advertise posts fully bilingually.

Mae manylion llawn y broses ddethol i'w gweld yn y pecyn ar gyfer ymgeiswyr sydd ynghlwm. Bydd hyn yn cynnwys llunio rhestr fer yn erbyn y meini prawf hanfodol a dymunol a nodir. Os ydych chi'n llwyddo i gyrraedd y rhestr fer, byddwch chi'n cael gwahoddiad i'r cam terfynol, sef cyfweliad sy'n seiliedig ar brofiad/elfennau technegol/ymddygiadau ac ymarfer llafar Cymraeg na fyddwch yn ei weld ymlaen llaw.

Os daw nifer fawr o geisiadau i law, efallai y byddwn ni'n cynnal sifft gychwynnol ar y prif feini prawf a nodir isod yn unig:
(Prif Faen Prawf 1) Profiad o weithio gyda'r cyfryngau yng Nghymru.

(Prif Faen Prawf 2) Y gallu i siarad Cymraeg yn rhugl ac yn hyderus o amgylch pynciau bob dydd; y gallu i ddilyn y rhan fwyaf o sgyrsiau neu drafodaethau, hyd yn oed ar bynciau nad ydych chi'n gyfarwydd nhw; y gallu i ddeall y rhan fwyaf o ohebiaeth, ac i sganio trwy destunau hir i ddod o hyd i fanylion.

Mae'r ASB wedi ymrwymo i fod yn gyflogwr cynhwysol gyda gweithlu amrywiol. Rydym nin annog ceisiadau gan bobl o'r amrywiaeth ehangaf bosib o gefndiroedd, diwylliannau a phrofiadau. Gwneir pob penodiad yn l teilyngdod.

Rydym ni'n adolygu'r ffordd y mae talent wedi'i gwasgaru yn rheolaidd er mwyn manteisio i'r eithaf ar ddatblygiad personol a chyflawni cynlluniau busnes.

Mae ein pecyn i ymgeiswyr yn manylu ar y manteision a gynigir gan yr ASB. Cyfeiriwch hefyd at y datganiad telerau ac amodau sydd ynghlwm.

Bydd rhestr wrth gefn yn cael ei chadw am hyd at 12 mis, y gellir gwneud penodiad pellach ohoni.

Oherwydd natur y wefan hon, nid ydym nin gallu hysbysebu swyddi yn gwbl ddwyieithog.

Feedback will only be provided if you attend an interview or assessment.

Nationality requirements

This job is broadly open to the following groups:

 • UK nationals
 • nationals of Commonwealth countries who have the right to work in the UK
 • nationals of the Republic of Ireland
 • nationals from the EU, EEA or Switzerland with settled or pre-settled status or who apply for either status by the deadline of the European Union Settlement Scheme (EUSS)
 • relevant EU, EEA, Swiss or Turkish nationals working in the Civil Service
 • relevant EU, EEA, Swiss or Turkish nationals who have built up the right to work in the Civil Service
 • certain family members of the relevant EU, EEA, Swiss or Turkish nationals
Further information on nationality requirements

Working for the Civil Service

The Civil Service Code sets out the standards of behaviour expected of civil servants.

We recruit by merit on the basis of fair and open competition, as outlined in the Civil Service Commission's recruitment principles.
The Civil Service embraces diversity and promotes equal opportunities. As such, we run a Disability Confident Scheme (DCS) for candidates with disabilities who meet the minimum selection criteria.

Apply and further information

Once this job has closed, the job advert will no longer be available. You may want to save a copy for your records.

Contact point for applicants

Job contact :
Name :  Caroline Kitson
Email :  caroline.kitson@food.gov.uk
 
Recruitment team :
Email :  hr.recruitment.campaigns@food.gov.uk

Further information

If you wish to raise a complaint then please email hr.recruitment.campaigns@food.gov.uk in the first instance.

Share this page