Policy Manager (Regulated Products)

Food Standards Agency

Apply before 11:55 pm on Sunday 3rd July 2022

 

Details

Reference number

218980

Salary

£37,350
£37,350 (National) per annum, £40, 350 (London) per annum (pro-rata for part-time working) (pro-rata ar gyfer gweithio rhan-amser)

Grade

Senior Executive Officer

Contract type

Permanent

Business area

FSA - Wales - Regulatory Policy Team / TÓm Polisi Rheoleiddio

Type of role

Policy

Working pattern

Full-time, Part-time, Compressed Hours

Number of posts

1

Contents

Multi-location from one of our FSA Offices (Belfast, Birmingham, Cardiff, London or York), or home based in the UK. Please be aware that this role can only be worked within the UK and not overseas. Travel across the UK will be required on occasional basis, possibly with overnight stays. / Gweithio o sawl lleoliad yn unrhyw un o Swyddfeydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) (Caerdydd, Belfast, Birmingham, Llundain neu Gaerefrog), neu gartref yn y Deyrnas Unedig (DU). Dim ond yn y DU y gellir ymgymryd ‚ír rŰl hon ac nid dramor. Bydd angen teithio ledled y DU yn achlysurol, ac aros dros nos o bosib.

Summary

The FSA is a non-ministerial department of over 1300 people. Having left the EU, we play a critical role in protecting public health and consumersí wider interests in food across England, Wales and Northern Ireland. Our vision is an important one - to drive change, delivering ďfood you can trustĒ and working towards a healthier and more sustainable food system.

Maeír Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn adran anweinidogol gyda thros 1300 o aelodau staff. Ers ymadael ‚ír Undeb Ewropeaidd (UE), mae gennym ran bwysig wrth ddiogelu iechyd y cyhoedd a buddiannau ehangach defnyddwyr mewn perthynas ‚ bwyd ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Mae ein gweledigaeth yn un bwysig Ė ysgogi newid, sicrhau ďbwyd y gallwch ymddiried ynddoĒ, a gweithio tuag at system fwyd iachach a mwy cynaliadwy.

Job description

The Food Standards Agency (FSA) has an extraordinarily wide remit for such a relatively small government department. Protecting food and ensuring that it is safe, what it says it is, and increasingly healthy and sustainable, the FSAís work touches the lives of everyone in the country.

Weíre looking for a Policy Manager to join the Regulatory Policy team in Wales, working to progress policies and legislations that protect and inform the British public about their food, whilst seeking to involve the needs of Welsh stakeholders in centralised government decisions.

Policy managers are at the very heart of this team, working across the FSA as well as both the Welsh Government and a range of centralised government departments to progress food legislation on behalf of Welsh Ministers. There are so many areas that the Regulatory Policy team touches upon, and you will find yourself liaising with think tanks, academics and researchers, industry figures, as well as numerous other stakeholders in the Welsh food systems.

As well as progressing legislation and ensuring that Welsh interests are given appropriate consideration in the FSAís policy development, you will work to support the team in a wide variety of areas, including toxicology risk management and the international promotion of the UKís high food safety standards.

This is a fascinating and varied role that will offer you the opportunity to build your understanding of policy development whilst offering existing expertise in a way that has a lasting impact on public wellbeing.

The successful candidate will be a strong communicator, who is able to work alongside and influence people from across both government and the industry itself. They will understand the importance of the FSA, and why we always put the consumersí interests first - but will also be keen to ensure Welsh interests are part of the equation as well. This is an opportunity to bring about both national and local change, and you will be keen to work hard towards that, looking at the organisation around you and always asking yourself how we can better our approach. If you are eager to make a tangible impact on the food on the nationís tables and are keen to work closely with the rest of our team to do so, then we cannot wait to hear from you.

Mae gan yr ASB gylch gwaith eithriadol o eang am adran lywodraethol gymharol fach. Gan ddiogelu bwyd a sicrhau ei fod yn ddiogel iíw fwyta, ei fod yn cyd-fynd ‚ír hyn sydd ar y label, ac ei fod yn gynyddol iachus a chynaliadwy, mae gwaith yr ASB yn cyffwrdd ‚ bywydau pawb yn y wlad.

Rydym yn chwilio am Reolwr Polisi i ymuno ‚ír tÓm Polisi Rheoleiddio yng Nghymru i ddatblygu polisÔau a deddfwriaethau syín diogelu ac yn hysbysuír cyhoedd ym Mhrydain am eu bwyd, wrth geisio cynnwys anghenion rhanddeiliaid Cymru ym mhenderfyniadau canolog y llywodraeth.

Mae rheolwyr polisi wrth wraidd y tÓm hwn, gan weithio ar draws yr ASB, yn ogystal ‚ Llywodraeth Cymru ac ystod o adrannau canolog y llywodraeth, i ddatblygu deddfwriaeth bwyd ar ran Gweinidogion Cymru. Mae gwaith y tÓm Polisi Rheoleiddio yn cyffwrdd ‚ chynifer o feysydd, a byddwch yn cyd-weithio ‚ melinau trafod, academyddion ac ymchwilwyr, a ffigurauír diwydiant, yn ogystal ‚ nifer o randdeiliaid eraill o fewn systemau bwyd Cymru.

Yn ogystal ‚ dwyn deddfwriaeth yn ei blaen a sicrhau bod buddiannau Cymru yn cael ystyriaeth briodol wrth ddatblygu polisiír ASB, byddwch yn cefnogiír tÓm mewn ystod eang o feysydd, gan gynnwys rheoli risgiau tocsicoleg a hyrwyddo safonau bwyd uchel y DU yn rhyngwladol.

Mae hon yn rŰl hynod ddiddorol ac amrywiol a fydd yn cynnig y cyfle i chi feithrin eich dealltwriaeth o ddatblygu polisi wrth gynnig eich arbenigedd cyfredol mewn ffordd syín cael effaith hirhoedlog ar les y cyhoedd.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu cyfathrebuín ardderchog, yn gallu gweithio ochr yn ochr ‚ phobl o bob rhan oír llywodraeth aír diwydiant ei hun a dylanwadu arnyn nhw. Byddant yn deall pwysigrwydd yr ASB, a pham rydym bob amser yn rhoi buddiannauír defnyddwyr yn gyntaf Ė ond byddant hefyd yn awyddus i sicrhau bod buddiannau Cymru yn cael eu hystyried hefyd. Dyma gyfle i sicrhau newid cenedlaethol a lleol, a byddwch yn awyddus i weithioín galed tuag at hynny, gan edrych ar y sefydliad oích cwmpas a gofyn bob amser sut gallwn ni wella ein dulliau. Os ydych chiín awyddus i gael effaith wirioneddol ar y bwyd ar fyrddauír genedl, ac yn barod i weithioín agos gyda gweddill ein tÓm i wneud hynny, rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych chi.

Responsibilities

Please read the attached Candidate Pack to discover further details about the role, our organisation, who we are looking for and the criteria we will assess against during the selection process. We look forward to receiving your application and wish you every success.

Darllenwch y Pecyn i Ymgeiswyr sydd ynghlwm i gael rhagor o fanylion am y rŰl, ein sefydliad, yr ymgeisydd rydym niín chwilio amdano aír meini prawf y byddwn niín eich asesu yn eu herbyn yn ystod y broses ddethol. Edrychwn ymlaen at weld eich cais, a dymunwn bob llwyddiant i chi.

Behaviours

We'll assess you against these behaviours during the selection process:

 • Seeing the Big Picture
 • Making Effective Decisions
 • Communicating and Influencing
 • Working Together
Our candidate pack details the benefits that the FSA has to offer. Please also refer to the attached Terms and Conditions statement.

Security

Successful candidates must pass a disclosure and barring security check.
People working with government assets must complete basic personnel security standard checks.

Selection process details

This vacancy is using Success Profiles, and will assess your Behaviours and Experience.
Full details of the selection process are detailed in the attached candidate pack. This will consist of shortlisting against the essential and desirable person specification criteria stated. If successful at shortlisting stage, you will be invited to the final selection stage consisting of an behaviours -based interview.

In the event of receiving a large number of applications an initial sift may take place on just the identified lead criteria indicated below:

ē Experience of working within a policy or regulatory environment (or similar) (lead criteria)


Lead Criteria: In the event we receive a large number of applications, the minimum pass mark for the Lead Criteria may be raised at shortlisting stage. Candidates who apply under the DCS, GPTW or RIS schemes and meet the minimum requirements will be unaffected by the pass mark raise.

The FSA is dedicated to a policy of equal opportunity for all. Being truly reflective of our society and building a culture where everyone can perform at their best is critical to the work of the FSA. We are looking to recruit from the widest possible talent pool and encourage candidates to apply from a diverse range of backgrounds. We are proud to be an inclusive, equal opportunities employer and are committed to ensuring that all candidates are treated fairly throughout the recruitment and selection process and beyond. All appointments are made on merit.

Please be assured that diversity or socioĖeconomic information requested during the course of your application plays absolutely no part in our selection processes and is not seen by anyone assessing applications. Any information provided is anonymised and used for statistical purposes only.

We actively review the deployment of talent on a periodic basis in the interests of optimising personal development and the achievement of business plans.

Our candidate pack details the benefits that the FSA has to offer. Please also refer to the attached terms and conditions statement.

Any move to the Food Standards Agency from another employer will mean you can no longer access childcare vouchers. This includes moves between government departments. You may however be eligible for other government schemes, including Tax Free Childcare.
Determine your eligibility at https://www.childcarechoices.gov.uk

A reserve list will be held for a period of up to 12 months from which further appointment may be made.

ďDue to the nature of this platform, we cannot advertise posts fully bilinguallyĒ


Mae manylion llawn y broses ddethol iíw gweld yn y pecyn i ymgeiswyr sydd ynghlwm. Bydd hyn yn cynnwys llunio rhestr fer gan ystyried y meini prawf hanfodol a dymunol a nodir ym manyleb y person. Os ydych chiín llwyddo i gyrraedd y rhestr fer, byddwch chiín cael gwahoddiad iír cam terfynol, sef cyfweliad syín seiliedig ar ymddygiadau.

Os daw nifer mawr o geisiadau i law, efallai y byddwn niín cynnal sifft gychwynnol ar y prif feini prawf a nodir isod yn unig:

ē Profiad o weithio o fewn amgylchedd polisi neu reoleiddio (neu debyg) (Prif Feini Prawf).


Prif feini prawf: Os bydd nifer mawr o geisiadau yn dod i law, maeín bosib y bydd y marc llwyddo lleiaf ar gyfer y Prif Feini Prawf yn cael ei godi wrth lunioír rhestr fer. Ni fydd codiír marc llwyddo yn effeithio ar ymgeiswyr syín gwneud cais o dan gynlluniau DCS, GPTW neu RIS ac syín bodloniír gofynion sylfaenol.

Maeír ASB wedi ymrwymo i bolisi cyfle cyfartal i bawb. Mae gwir adlewyrchu ein cymdeithas a meithrin diwylliant lle gall pawb wneud ei orau glas yn hollbwysig i waith yr ASB. Rydym am recriwtio oír gronfa dalent ehangaf bosib, ac yn annog ymgeiswyr o ystod amrywiol o gefndiroedd i wneud cais. Rydym yn falch o fod yn gyflogwr cyfle cyfartal cynhwysol, ac rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod pob ymgeisydd yn cael ei drin yn deg trwy gydol y broses recriwtio a dethol aír tu hwnt. Gwneir pob penodiad yn Űl teilyngdod.

Gallwn eich sicrhau nad ywír wybodaeth amrywiaeth neuír wybodaeth economaidd-gymdeithasol y gofynnir amdani fel rhan oích cais ag unrhyw ran o gwbl yn ein prosesau dethol, ac ni chaiff ei gweld gan unrhyw un syín asesu ceisiadau. Mae unrhyw wybodaeth a ddarperir yn cael ei hanonymeiddio, a chaiff ei defnyddio at ddibenion ystadegol yn unig.

Rydym yn adolyguír ffordd y mae talent wediíi gwasgaru yn rheolaidd er mwyn manteisio iír eithaf ar ddatblygiad personol a chyflawni cynlluniau busnes.

Mae ein pecyn i ymgeiswyr yn manylu ar y manteision a gynigir gan yr ASB. Cyfeiriwch hefyd at y datganiad telerau ac amodau sydd ynghlwm.

Ni fydd unrhyw un syín ymuno ‚ír ASB o sefydliad arall yn gallu cael talebau gofal plant mwyach. Mae hyn yn cynnwys symud rhwng adrannauír llywodraeth. Fodd bynnag, efallai y byddwch chiín gymwys ar gyfer cynlluniau eraill y llywodraeth, gan gynnwys Gofal Plant Di-dreth.
Gallwch chi ddarllen rhagor am hyn trwy https://www.childcarechoices.gov.uk

Bydd rhestr wrth gefn yn cael ei chadw am hyd at 12 mis, y gellir gwneud penodiad pellach ohoni.

ďOherwydd natur y wefan hon, nid oes modd hysbysebu swyddi yn gwbl ddwyieithogď

Feedback will only be provided if you attend an interview or assessment.

Nationality requirements

This job is broadly open to the following groups:

 • UK nationals
 • nationals of Commonwealth countries who have the right to work in the UK
 • nationals of the Republic of Ireland
 • nationals from the EU, EEA or Switzerland with settled or pre-settled status or who apply for either status by the deadline of the European Union Settlement Scheme (EUSS)
 • relevant EU, EEA, Swiss or Turkish nationals working in the Civil Service
 • relevant EU, EEA, Swiss or Turkish nationals who have built up the right to work in the Civil Service
 • certain family members of the relevant EU, EEA, Swiss or Turkish nationals
Further information on nationality requirements

Working for the Civil Service

The Civil Service Code sets out the standards of behaviour expected of civil servants.

We recruit by merit on the basis of fair and open competition, as outlined in the Civil Service Commission's recruitment principles.
The Civil Service embraces diversity and promotes equal opportunities. As such, we run a Disability Confident Scheme (DCS) for candidates with disabilities who meet the minimum selection criteria.
The Civil Service also offers a Redeployment Interview Scheme to civil servants who are at risk of redundancy, and who meet the minimum requirements for the advertised vacancy.
This vacancy is part of the Great Place to Work for Veterans initiative.
The Civil Service welcomes applications from people who have recently left prison or have an unspent conviction. Read more about prison leaver recruitment.
Once this job has closed, the job advert will no longer be available. You may want to save a copy for your records.

Contact point for applicants

Job contact :

 • Name : Kerys James-Palmer
 • Email : kerys.james-palmer@food.gov.uk

Recruitment team :

 • Email : hr.recruitment.campaigns@food.gov.uk

Further information

If you wish to raise a complaint then please email hr.recruitment.campaigns@food.gov.uk in the first instance.

Share this page