Head of Regulatory Audit and Assurance / Pennaeth Archwilio a Sicrwydd Rheoleiddio

Food Standards Agency

Apply before 11:55 pm on Sunday 26th September 2021

 

Reference number

147599

Salary

51,300
51,300 (National) per annum, 55,300 (London) per annum / 51,300 (Cenedlaethol) y flwyddyn , 55,300 (Llundain) y flwyddyn

Grade

Grade 7

Contract type

Permanent

Business area

FSA - Wales - Consumer Protection / Diogelu Defnyddwyr

Type of role

Audit
Health Professionals
Internal Audit
Quality
Senior leadership
Veterinary Services

Working pattern

Full-time, Compressed Hours

Number of posts

1

Location

Multi-location from one of our FSA Offices (Belfast, Cardiff, Birmingham, London or York), or home based in the UK. Please be aware that this role can only be worked within the UK and not overseas. Occasional travel and overnight stays in Wales, other parts of the UK and abroad maybe required / Gweithio o sawl lleoliad yn unrhyw un o Swyddfeydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) (Caerdydd, Belfast, Birmingham, Llundain neu Gaerefrog), neu gartref yn y Deyrnas Unedig (DU). Dim ond yn y DU y gellir ymgymryd r rl hon ac nid o dramor. Efallai y bydd angen teithio ac aros dros nos yng Nghymru, rhannau eraill o'r DU a thramor o bryd iw gilydd..

About the job

Summary

The FSA is a non-ministerial department of over 1300 people, with a big vision to drive change in the food system so that it delivers food we can trust. Our primary goal is to continue to protect public health and consumers wider interest in food. As we have now exited the EU the FSA faces a significant period of change and activity.

One of the key functions of the Agency is the provision of regulatory audit and assurance with regards to food and animal feed. This work ensures that the public is able to feel safe when consuming food and international partners have confidence in the UK food system. These audits ensure that food and feed official controls are conducted to the highest of standards, allowing the consumer to have the utmost confidence in both the Agency and the food on their plates.

The FSA in Wales is seeking a Head of Regulatory Audit and Assurance who can oversee this work, offering leadership to the team in their efforts to provide this assurance in the quality of work carried out by competent authorities.

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn adran anweinidogol sydd thros 1300 o aelodau staff, gyda gweledigaeth fawr sbarduno newid yn y system fwyd er mwyn sicrhau bwyd y gallwn ymddiried ynddo. Ein prif nod yw parhau i ddiogelu iechyd y cyhoedd a buddiannau ehangach defnyddwyr y Deyrnas Unedig (DU) mewn perthynas bwyd. Gan ein bod ni bellach wedi ymadael r Undeb Ewropeaidd (UE), mae'r ASB yn wynebu cyfnod sylweddol o newid a gweithgarwch.

Un o brif swyddogaethaur Asiantaeth yw cynnal gwaith archwilio a sicrwydd rheoleiddiol o ran bwyd a bwyd anifeiliaid. Mae'r gwaith hwn yn sicrhau bod y cyhoedd yn gallu teimlo'n ddiogel wrth fwyta bwyd a bod gan bartneriaid rhyngwladol hyder yn system fwyd y DU. Mae'r archwiliadau hyn yn sicrhau bod rheolaethau bwyd a bwyd anifeiliaid swyddogol yn cael eu cynnal i'r safonau uchaf, gan ganiatu i'r defnyddiwr fod 'r hyder mwyaf yn yr Asiantaeth a'r bwyd ar eu platiau.

Mae'r ASB yng Nghymru yn chwilio am Bennaeth Archwilio a Sicrwydd Rheoleiddio a all oruchwylio'r gwaith hwn, gan gynnig arweinyddiaeth i'r tm yn eu hymdrechion i ddarparu'r sicrwydd hwn yn ansawdd y gwaith a gynhelir gan awdurdodau cymwys.

Job description

Leading the team in their development and delivery of a robust and effective audit strategy, the post holder will seek to ensure that the departments work holds auditees to the expected standards, and that issues raised are dealt with efficiently so as to reduce risk to public health.

The successful candidate will work closely with colleagues across the FSA, including their partners in England and Northern Ireland to ensure a consistent delivery of standards across the three nations. Maintaining productive working relationships with external auditors and other government departments they will champion the Agencys high standards and ensure engagement from relevant stakeholders.

This work is vital to the FSA, providing assurance that the people the public trust to look after their food are working to the highest of standards. Managing a team of officials, you will seek to develop staff to help the Agency build our capabilities for auditing and monitoring in the years to come.

If you are a strong leader and communicator who can run an efficient and collaborative team in a fast-paced environment, do not hesitate to apply for this important role in protecting public health.

Gan arwain y tm wrth ddatblygu a chynnal strategaeth archwilio gadarn ac effeithiol, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn sicrhau bod gwaith yr adran yn dal y rheiny syn cynnal archwiliadau ir safonau disgwyliedig, a bod materion a godir yn cael eu trin yn effeithlon er mwyn lleihau'r risg i iechyd y cyhoedd.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio'n agos gyda chydweithwyr ar draws yr ASB, gan gynnwys partneriaid yn Lloegr a Gogledd Iwerddon i sicrhau safonau uchel cyson ar draws y tair gwlad. Gan gynnal perthnasoedd gwaith cynhyrchiol ag archwilwyr allanol ac adrannau eraill y llywodraeth, byddant yn hyrwyddo safonau uchel yr Asiantaeth ac yn sicrhau ymgysylltiad gan randdeiliaid perthnasol.

Mae'r gwaith hwn yn hanfodol i'r ASB, gan roi sicrwydd bod y bobl y mae'r cyhoedd yn ymddiried ynddynt i ofalu am eu bwyd yn gweithio i'r safonau uchaf. Gan reoli tm o swyddogion, byddwch yn ceisio datblygu staff i helpu'r Asiantaeth i feithrin ein galluoedd archwilio a monitro yn y blynyddoedd i ddod.

Os ydych chi'n arweinydd ac yn gyfathrebwr cryf sy'n gallu rhedeg tm effeithlon a chydweithredol mewn amgylchedd cyflym, ewch ati i wneud cais am y rl bwysig hon yn diogelu iechyd y cyhoedd.

Responsibilities

Please read the attached Candidate Pack to discover further details about the role, our organisation, who we are looking for and the criteria we will assess against during the selection process. We look forward to receiving your application and wish you every success.

Darllenwch y Pecyn ar Gyfer Ymgeiswyr sydd ynghlwm i gael rhagor o fanylion am y rl, ein sefydliad, yr ymgeisydd rydym nin chwilio amdano a'r meini prawf y byddwn ni'n asesu yn eu herbyn yn ystod y broses ddethol. Edrychwn ymlaen at weld eich cais gan ddymuno pob llwyddiant i chi.

Qualifications

Lead Auditor qualification (e.g. UKAS ISO courses, or IRCA certified training programmes for Lead Auditor roles).

Cymhwyster Prif Archwilydd (er enghraifft cyrsiau UKAS ISO, neu raglenni hyfforddi ardystiedig IRCA ar gyfer rolau Prif Archwilydd).

Behaviours

We'll assess you against these behaviours during the selection process:

 • Seeing the Big Picture
 • Making Effective Decisions
 • Communicating and Influencing
 • Delivering at Pace

Benefits

Our candidate pack details the benefits that the FSA has to offer. Please also refer to the attached Terms and Conditions statement.

Things you need to know

Security

Successful candidates must pass a disclosure and barring security check.
People working with government assets must complete basic personnel security standard checks.

Selection process details

This vacancy is using Success Profiles, and will assess your Behaviours and Experience.
Full details of the selection process are detailed in the attached candidate pack. This will consist of shortlisting against the essential and desirable person specification criteria stated. If successful at shortlisting stage, you will be invited to the final selection stage consisting of a behaviours-based interview and seen presentation.

In the event of receiving a large number of applications an initial sift may take place on just the identified lead criteria indicated below:
Successful history of negotiating and articulating complex information with challenging stakeholder networks to deliver change.

The FSA is committed to being an inclusive employer with a diverse workforce. We encourage applications from people from the widest possible diversity of backgrounds, cultures and experiences. All appointments are made on merit.

We actively review the deployment of talent on a periodic basis in the interests of optimising personal development and the achievement of business plans.

Our candidate pack details the benefits that the FSA has to offer. Please also refer to the attached terms and conditions statement.

Any move to the Food Standards Agency from another employer will mean you can no longer access childcare vouchers. This includes moves between government departments. You may however be eligible for other government schemes, including Tax Free Childcare.
Determine your eligibility at https://www.childcarechoices.gov.uk

A reserve list will be held for a period up to 12 months from which further appointment may be made.

Due to the nature of this platform, we cannot advertise posts fully bilingually.

Mae manylion llawn y broses ddethol i'w gweld yn y pecyn ar gyfer ymgeiswyr sydd ynghlwm. Bydd hyn yn cynnwys llunio rhestr fer yn erbyn y meini prawf hanfodol a dymunol a nodir ym manyleb y person . Os ydych chi'n llwyddo i gyrraedd y rhestr fer, byddwch chi'n cael gwahoddiad i'r cam terfynol sy'n cynnwys cyfweliad seiliedig ar ymddygiadau a chyflwyniad wedii weld ymlaen llaw.

Os daw nifer fawr o geisiadau i law, efallai y byddwn ni'n cynnal sifft gychwynnol ar y prif faen prawf a nodir isod yn unig:
Hanes llwyddiannus o drafod a mynegi gwybodaeth gymhleth gyda rhwydweithiau rhanddeiliaid heriol i sicrhau newid.

Mae'r ASB wedi ymrwymo i fod yn gyflogwr cynhwysol gyda gweithlu amrywiol. Rydym nin annog ceisiadau gan bobl o'r amrywiaeth ehangaf bosib o gefndiroedd, diwylliannau a phrofiadau. Gwneir pob penodiad yn l teilyngdod.

Rydym ni'n adolygu'r ffordd y mae talent wedi'i gwasgaru yn rheolaidd er mwyn manteisio i'r eithaf ar ddatblygiad personol a chyflawni cynlluniau busnes.

Mae ein pecyn i ymgeiswyr yn manylu ar y manteision a gynigir gan yr ASB. Cyfeiriwch hefyd at y datganiad telerau ac amodau sydd ynghlwm.

Ni fydd gan unrhyw un syn ymuno r ASB o sefydliad arall fynediad at dalebau gofal plant mwyach. Mae hyn yn cynnwys symud rhwng adrannau'r llywodraeth. Fodd bynnag, efallai y byddwch chin gymwys ar gyfer cynlluniau eraill y llywodraeth, gan gynnwys Gofal Plant Di-dreth.
Gallwch chi ddarllen rhagor am hyn trwy https://www.childcarechoices.gov.uk

Bydd rhestr wrth gefn yn cael ei chadw am hyd at 12 mis, y gellir gwneud penodiad pellach ohoni.

Oherwydd natur y wefan hon, nid ydym nin gallu hysbysebu swyddi yn gwbl ddwyieithog.

Feedback will only be provided if you attend an interview or assessment.

Nationality requirements

This job is broadly open to the following groups:

 • UK nationals
 • nationals of Commonwealth countries who have the right to work in the UK
 • nationals of the Republic of Ireland
 • nationals from the EU, EEA or Switzerland with settled or pre-settled status or who apply for either status by the deadline of the European Union Settlement Scheme (EUSS)
 • relevant EU, EEA, Swiss or Turkish nationals working in the Civil Service
 • relevant EU, EEA, Swiss or Turkish nationals who have built up the right to work in the Civil Service
 • certain family members of the relevant EU, EEA, Swiss or Turkish nationals
Further information on nationality requirements

Working for the Civil Service

The Civil Service Code sets out the standards of behaviour expected of civil servants.

We recruit by merit on the basis of fair and open competition, as outlined in the Civil Service Commission's recruitment principles.
The Civil Service embraces diversity and promotes equal opportunities. As such, we run a Disability Confident Scheme (DCS) for candidates with disabilities who meet the minimum selection criteria.

Apply and further information

Once this job has closed, the job advert will no longer be available. You may want to save a copy for your records.

Contact point for applicants

Job contact :
Name :  Jonathan Davies
Email :  jonathan.davies@food.gov.uk
 
Recruitment team :
Email :  hr.recruitment.campaigns@food.gov.uk

Further information

If you wish to raise a complaint then please email hr.recruitment.campaigns@food.gov.uk in the first instance.

Share this page