Policy Manager (Regulated Products) / Rheolwr Polisi (Cynhyrchion wediu Rheoleiddio)

Food Standards Agency

Apply before 11:55 pm on Sunday 20th June 2021

 

Reference number

124237

Salary

37,350
37,350 (National) per annum, 40,350 (London) per annum. / 37,350 (Cenedlaethol) y flwyddyn, 40,350 (Llundain) y flwyddyn.

Grade

Senior Executive Officer

Contract type

Permanent

Business area

FSA - Wales - Regulatory Policy Team / Tm Polisi Rheoleiddio

Type of role

Policy

Working pattern

Full-time, Compressed Hours

Number of posts

1

Location

Multi-location from one of our FSA Offices (Belfast, Cardiff, Birmingham, London or York), or home based in the UK. Please be aware that this role can only be worked within the UK and not overseas. There may be an occasional requirement to travel away from your normal place of work, with the potential for overnight stays. Gweithio o sawl lleoliad yn unrhyw un o Swyddfeydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) (Caerdydd, Belfast, Birmingham, Llundain neu Gaerefrog), neu gartref yn y Deyrnas Unedig (DU). Dim ond yn y DU y gellir ymgymryd r rl hon ac nid o dramor. Efallai y bydd gofyn teithio i ffwrdd o'ch man gwaith arferol o bryd i'w gilydd, ac aros dros nos o bosibl.

About the job

Summary

The FSA is a non-ministerial department of over 1300 people, with a big vision to drive change in the food system so that it delivers food we can trust. Our primary goal is to continue to protect public health and UK consumers wider interest in food. As we have now exited the EU the FSA faces a significant period of change and activity.

An exciting opportunity has arisen as part of the Regulatory Policy Team in FSA Wales.

With food law back in the UKs hands for the first time in almost half a century, we want to make sure that we can maintain the high standards we hold for the quality and safety of what we eat. Its important, too, that we operate in a way that represents the interests of all those living in the UK. The Regulatory Policy team works to progress policies and legislations that protect and inform the British public about their food, whilst seeking to involve the needs of Welsh stakeholders in centralised government decisions.

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn adran anweinidogol sydd dros 1300 o aelodau staff, gyda gweledigaeth fawr i sbarduno newid yn y system fwyd er mwyn sicrhau "bwyd y gallwn ymddiried ynddo. Ein prif nod yw parhau i ddiogelu iechyd y cyhoedd a buddiannau ehangach defnyddwyr y DU mewn perthynas bwyd. Gan ein bod bellach wedi ymadael r Undeb Ewropeaidd (UE), mae'r ASB yn wynebu cyfnod sylweddol o newid a gweithgarwch.

Mae cyfle cyffrous wedi codi fel rhan o'r Tm Polisi Rheoleiddio yn yr ASB yng Nghymru.

Gyda chyfraith bwyd yn l yn nwylo'r DU am y tro cyntaf mewn bron i hanner canrif, rydym ni am sicrhau ein bod ni'n gallu cynnal y safonau uchel sydd gennym ni ar gyfer ansawdd a diogelwch yr hyn rydyn ni'n ei fwyta. Mae'n bwysig hefyd ein bod nin gweithredu mewn ffordd sy'n cynrychioli buddiannau pawb sy'n byw yn y DU. Mae'r tm Polisi Rheoleiddio yn gweithio i ddatblygu polisau a deddfwriaethau sy'n diogelu ac yn hysbysu'r cyhoedd ym Mhrydain am eu bwyd, wrth geisio cynnwys anghenion rhanddeiliaid Cymru ym mhenderfyniadau canolog y llywodraeth.

Job description

Policy managers live at the centre of this role, working across the FSA, as well as both the Welsh Government and a range of centralised government departments to progress food legislation on behalf of Welsh Ministers. There are so many areas that the Regulatory Policy team touches upon, and successful candidates will find themselves liaising with think tanks, academics and researchers, industry figures, and other stakeholders in the Welsh food systems.

Regulated product policy is a vital part of the FSAs work. Our policy managers take the lead on different issues under this remit, making sure that Welsh interests are taken into consideration by the FSA as we progress policies in any number of fields, including food supplements, genetically modified foods, food and feed additives and novel foods.

Mae rheolwyr polisi wrth wraidd y rl hon, gan weithio ar draws yr ASB, yn ogystal Llywodraeth Cymru ac ystod o adrannau canolog y llywodraeth i ddatblygu deddfwriaeth bwyd ar ran Gweinidogion Cymru. Mae cymaint o feysydd y mae'r tm Polisi Rheoleiddio yn cyffwrdd nhw, a bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cyd-weithio melinau trafod, academyddion ac ymchwilwyr, ffigurau'r diwydiant a rhanddeiliaid eraill o fewn systemau bwyd Cymru.

Mae polisi cynnyrch wedii reoleiddio yn rhan hanfodol o waith yr ASB. Mae ein rheolwyr polisi yn arwain ar wahanol faterion o dan y cylch gwaith hwn, gan sicrhau bod yr ASB yn ystyried buddiannau Cymru wrth i ni lywio polisau mewn nifer o feysydd, gan gynnwys atchwanegiadau bwyd (food supplements), bwydydd newydd, bwydydd wediu haddasun enetig (bwydydd GM) ac ychwanegion (additives) bwyd a bwyd anifeiliaid.

Responsibilities

Please read the attached Candidate Pack to discover further details about the role, our organisation, who we are looking for and the criteria we will assess against during the selection process. We look forward to receiving your application and wish you every success.

Darllenwch y Pecyn ar Gyfer Ymgeiswyr sydd ynghlwm i gael rhagor o fanylion am y rl, ein sefydliad, yr ymgeisydd rydym nin chwilio amdano a'r meini prawf y byddwn ni'n asesu yn eu herbyn yn ystod y broses ddethol. Edrychwn ymlaen at weld eich cais gan ddymuno pob llwyddiant i chi.

Qualifications

A degree in a relevant scientific subject (e.g. chemistry, biology, biochemistry, veterinary medicine/science, microbiology, epidemiology, toxicology).
Gradd mewn pwnc gwyddonol perthnasol (er enghraifft cemeg, bioleg, biocemeg, meddygaeth/gwyddoniaeth filfeddygol, microbioleg, epidemioleg, tocsicoleg).

Behaviours

We'll assess you against these behaviours during the selection process:

 • Seeing the Big Picture
 • Making Effective Decisions
 • Communicating and Influencing
 • Working Together

Benefits

Our candidate pack details the benefits that the FSA has to offer. Please also refer to the attached Terms and Conditions statement.

Things you need to know

Security

Successful candidates must pass a disclosure and barring security check.
People working with government assets must complete basic personnel security standard checks.

Selection process details

This vacancy is using Success Profiles, and will assess your Behaviours and Experience.
Full details of the selection process are detailed in the attached candidate pack. This will consist of shortlisting against the essential and desirable person specification criteria stated. If successful at shortlisting stage, you will be invited to the final selection stage consisting of a behaviours-based interview.

In the event of receiving a large number of applications an initial sift may take place on just the identified lead criteria indicated below:
Proven evidence of strong influencing and effective personal engagement skills, particularly the ability to quickly establish and maintain productive relations with a range of stakeholders inside and outside of government.

We particularly welcome applications from black and minority ethnic candidates as they are under-represented within our organisation at this level. All appointments are made on merit.

We actively review the deployment of talent on a periodic basis in the interests of optimising personal development and the achievement of business plans.

Our candidate pack details the benefits that the FSA has to offer. Please also refer to the attached terms and conditions statement.

A reserve list will be held for a period for up to 12 months from which further appointment may be made.

Due to the nature of this platform, we cannot advertise posts fully bilingually.

Mae manylion llawn y broses ddethol i'w gweld yn y pecyn i ymgeiswyr sydd ynghlwm. Bydd hyn yn cynnwys llunio rhestr fer yn erbyn y meini prawf hanfodol a dymunol a nodir. Os ydych chi'n llwyddo i gyrraedd y rhestr fer, byddwch chi'n cael gwahoddiad i'r cam terfynol, sef cyfweliad sy'n seiliedig ar ymddygiadau.

Os daw nifer fawr o geisiadau i law, efallai y byddwn ni'n cynnal sifft gychwynnol ar y prif faen prawf a nodir isod yn unig:
Tystiolaeth gadarn o sgiliau dylanwadu cryf a sgiliau ymgysylltu personol effeithiol, yn arbennig y gallu i sefydlu a chynnal perthnasau cynhyrchiol yn gyflym gydag ystod o randdeiliaid y tu mewn a'r tu allan i'r llywodraeth.

Rydym nin croesawu ceisiadau yn benodol gan ymgeiswyr du a lleiafrifoedd ethnig gan nad oes cynrychiolaeth ddigonol yn ein sefydliad ar y lefel hon. Gwneir pob penodiad yn l teilyngdod.

Rydym ni'n adolygu'r ffordd y mae talent wedi'i gwasgaru yn rheolaidd er mwyn manteisio i'r eithaf ar ddatblygiad personol a chyflawni cynlluniau busnes.

Mae ein pecyn i ymgeiswyr yn manylu ar y manteision a gynigir gan yr ASB. Cyfeiriwch hefyd at y datganiad telerau ac amodau sydd ynghlwm.

Bydd rhestr wrth gefn yn cael ei chadw am gyfnod o hyd at 12 mis y gellir gwneud penodiad pellach ohoni.

Oherwydd natur y wefan hon, nid ydym nin gallu hysbysebu swyddi yn gwbl ddwyieithog.

Feedback will only be provided if you attend an interview or assessment.

Nationality requirements

This job is broadly open to the following groups:

 • UK nationals
 • nationals of Commonwealth countries who have the right to work in the UK
 • nationals of the Republic of Ireland
 • nationals from the EU, EEA or Switzerland with (or eligible for) status under the European Union Settlement Scheme (EUSS)
 • relevant EU, EEA, Swiss or Turkish nationals working in the Civil Service
 • relevant EU, EEA, Swiss or Turkish nationals who have built up the right to work in the Civil Service
 • certain family members of the relevant EU, EEA, Swiss or Turkish nationals
Further information on nationality requirements

Working for the Civil Service

The Civil Service Code sets out the standards of behaviour expected of civil servants.

We recruit by merit on the basis of fair and open competition, as outlined in the Civil Service Commission's recruitment principles.
The Civil Service embraces diversity and promotes equal opportunities. As such, we run a Disability Confident Scheme (DCS) for candidates with disabilities who meet the minimum selection criteria.

Apply and further information

Once this job has closed, the job advert will no longer be available. You may want to save a copy for your records.

Contact point for applicants

Job contact :
Name :  Kerys James-Palmer
Email :  kerys-james-palmer@food.gov.uk
 
Recruitment team :
Email :  hr.recruitment.campaigns@food.gov.uk

Further information

If you wish to raise a complaint then please email hr.recruitment.campaigns@food.gov.uk in the first instance.

Share this page